لطفا برای دانلود فایل اطلاعات زیر را پر بفرمائید :

نام فایل:   نحوه پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور