تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

93

۱۳۹۵/۵/۱۹

زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و سراسری 95

آزمون کاردانی به کارشناسی- زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی-زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی 93 94 - تاریخ برگزاری ازمون کاردانی به کارشناسی 93 94 -زمان برگزاری ازمون کاردانی به کارشناسی 93 94 - تاریخ نحوه برگزاری ازمون کاردانی به کارشناسی 93 94 - چگونگی برگزاری ازمون کاردانی به کارشناسی 93 94 - زمان چگونگی برگزاری ازمون کاردانی به کارشناسی 93 94 - کارت ازمون کاردانی به کارشناسی - کارت ازمون کاردانی به کارشناسی 93 94 - زمان ازمون کارشناسی ناپیوسته 93 94 - تاریخ و نحوه ازمون کارشناسی ناپیوسته 93 94 زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و سراسری 92
۱۳۹۲/۷/۴

ثبت نام کارشناسی ارشد سال 93 از 12 آبان

ثبت نام کارشناسی ارشد سال 93 از 12 آبان-کارشناسی ارشد 93-ثبت نام کارشناسی ارشد-ثبت نام سراسری ارشد-ثبت نام سراسری ارشد 93-ثبت نام ارشد93-ثبت نام کارشناسی ارشد 93-
۱۳۹۳/۱۱/۲

برگزاری دوره کارشناسی ارشد علوم قضائی آغاز شد

برگزاری- کارشناسی ارشد -علوم قضائی - ارشد علوم قضایی - منابع ارشد علوم قضایی - منابع ارشد علوم قضایی 93 94 - کارشناسی ارشد- ارشد - ارشد ازاد - ارشد سراسری- ارشد ازاد94 - ارشد ازاد94 - ارشد سراسری 94 -ارشد سراسری94-منابع ارشد- رشته های ارشد - رشته های کارشناسی ارشد-منابع ارشد ازاد - منابع ارشد سراسری - منابع ارشد مدیریت - منابع ارشد روانشناسی - منابع ارشد روانشناسی 94 - ثبت نام ارشد - ثبت نام ارشد ازاد - ثبت نام ارشد سراسری - تاریخ نحوه ثبت نام ارشد - تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد - تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد - تاریخ زمان ارشد سراسری - زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد - زمان چگونگی ارشد ازاد - تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 - تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 - چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 - نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 - ثبت نام ارشد سراسری - تاریخ ثبت نام ارشد سراسری - تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری - زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری - ارشد سراسری94 95 - ارشد سراسری 94 95 - برنامه ریزی ارشد - برنامه ریزی ازمون ارشد- برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد - برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری - چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد - نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری - برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری - زمان ازمون ارشد - تاریخ ازمون ارشد - تاریخ ازمون ارشد سراسری - زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد - تاریخ برگزاری ارشد سراسری - زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 - نتایج ارشد ازاد - نتایج ارشد سراسری - تاریخ نتایج ارشد ازاد - زمان نتایج ارشد سراسری - تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد - تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری - نتایج نهایی ارشد - نتایج نهایی ارشد ازاد - نتایج نهایی ارشد سراسری - زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد - زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد - زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 - زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 - کارنامه ارشد ازاد - کارنامه ارشد سراسری - کارنامه ازمون ارشد ازاد - کارنامه ازمون ارشد سراسری - منابع ارشد 93 94 - منابع ارشد مهندسی - منابع ارشد پزشکی - منابع ارشد علوم پایه - منابع ارشد انسانی - منابع ارشد هنر - منابع ارشد ازاد94 95 برگزاری- کارشناسی ارشد -علوم قضائی - ارشد علوم قضایی - منابع ارشد علوم قضایی - منابع ارشد علوم قضایی 93 94 - کارشناسی ارشد- ارشد - ارشد ازاد - ارشد سراسری- ارشد ازاد94 - ارشد ازاد94 - ارشد سراسری 94 -ارشد سراسری94-منابع ارشد- رشته های ارشد - رشته های کارشناسی ارشد-منابع ارشد ازاد - منابع ارشد سراسری - منابع ارشد مدیریت - منابع ارشد روانشناسی - منابع ارشد روانشناسی 94 - ثبت نام ارشد - ثبت نام ارشد ازاد - ثبت نام ارشد سراسری - تاریخ نحوه ثبت نام ارشد - تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد - تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد - تاریخ زمان ارشد سراسری - زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد - زمان چگونگی ارشد ازاد - تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 - تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 - چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 - نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 - ثبت نام ارشد سراسری - تاریخ ثبت نام ارشد سراسری - تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری - زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری - ارشد سراسری94 95 - ارشد سراسری 94 95 - برنامه ریزی ارشد - برنامه ریزی ازمون ارشد- برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد - برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری - چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد - نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری - برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری - زمان ازمون ارشد - تاریخ ازمون ارشد - تاریخ ازمون ارشد سراسری - زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد - تاریخ برگزاری ارشد سراسری - زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 - نتایج ارشد ازاد - نتایج ارشد سراسری - تاریخ نتایج ارشد ازاد - زمان نتایج ارشد سراسری - تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد - تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری - نتایج نهایی ارشد - نتایج نهایی ارشد ازاد - نتایج نهایی ارشد سراسری - زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد - زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد - زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 - زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 - کارنامه ارشد ازاد - کارنامه ارشد سراسری - کارنامه ازمون ارشد ازاد - کارنامه ازمون ارشد سراسری - منابع ارشد 93 94 - منابع ارشد مهندسی - منابع ارشد پزشکی - منابع ارشد علوم پایه - منابع ارشد انسانی - منابع ارشد هنر - منابع ارشد ازاد94 95 برگزاری- کارشناسی ارشد -علوم قضائی - ارشد علوم قضایی - منابع ارشد علوم قضایی - منابع ارشد علوم قضایی 93 94 سرپرست سابق دانشگاه علوم قضائی کشور از آغاز برگزاری دوره کارشناسی ارشد علوم قضائی خبر داد.
۱۳۹۶/۳/۲۸

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه

ضرایب دروس ،کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه،مدیریت رسانه، دروس کارشناسی ارشد مدیریت رسانه،کارشناسی ارشد مدیریت رسانه،مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ، ارشد پردیس ، ارشد پردیس خودگردان ، ازمون ارشد پردیس ، ازمون ارشد پردیس خودگردان ، ارشد پردیس های خودگردان ، دفترچه ارشد پردیس ، دفترچه ارشد پردیس خودگردان ، ارشد 93 ، ارشد 94 ، ارشد 93 94 ، دوره های مجازی ارشد ، ارشد متمرکز مجازی ، ارشد نیمه متمرکز مجازی ، ارشد مجازی 93 ، ارشد مجازی 94 ، ارشد مجازی 93 94 ، ارشد متمرکز مجازی ، انتخاب رشته ارشد ، انتخاب رشته ارشد سراسری ، انتخاب رشته کنکور سراسری ، انتخب رشته ارشد 93 ، انتخاب رشته ارشد93، انتخاب رشته ارشد سراسری 93 ، انتخاب رشته ارشد سراسری93
۱۳۹۵/۱/۱۱

منابع کارشناسی ارشد رشته مدیریت نساجی

بشر در ابتدا برای تهیه لباس و پوشاک و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به وجود آورد. سپس زیرانداز و روانداز خود را به یاری این صنعت تهیه کرد و امروزه نه تنها انواع پوشاک و فرش و موکت را به یاری صنعت نساجی تهیه می‌کند بلکه برای ساخت ترمز ماشین،‌ شریانهای مصنوعی، جاده‌ها، هواپیما‌ها و سایت‌های فضایی به منسوجات نیاز است - نساجی - معرفی رشته - معرفی رشته نساجی - معرفی رشته مدیریت نساجی - کارشناسی ارشد-کارشناسی ارشد رشته مدیریت نساجی-دریافت منابع کارشناسی ارشد-مشاور برنامه ریزی برای کنکور ارشد 93-مشاوره کنکور 93
۱۳۹۳/۶/۴

مدت مجاز تحصیل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی برای استفاده از معافیت تحصیلی

نظام وظيفه- خدمت سربازي-معافیت تحصیلی- معافيت تحصيلي دانشجويان- سقف مجاز تحصيلات دانشجويان- نظام وظیفه - نظام وظیفه 93 - نظام وظیفه 93 - دانلود دفترچه نظام وظیفه - دانلود دفترچه نظام وظیفه 93 - دانلود دفترچه نظام وظیفه 94 - دانلود دفترچه سربازی - دانلود دفترچه سربازی 93 - دانلود دفترچه سربازی 94 - سربازی - معافیت سربازی - معافیت کفالت - معافیت پزشکی - معافیت دائم - معافیت موقت -مدت سربازی - مدت خدمت سربازی - سرباز معلم - امریه سربازی -امریه سازمانی - امریه اموزش و پرورش - امریه انرژی اتمی - امریه فنی و حرفه ای - امریه وزارت نیرو - امریه قرارگاه خاتم الانبیا - امریه سپاه - امریه بسیج - کسری مدارک تحصیلی - کسری بسیج فعال - کسری ایثارگری - امریه چیست -تاریخ اعزام سربازی - سربازی 93 - معافیت سربازی 93 - معافیت کفالت 93 - معافیت پزشکی 93 - معافیت دائم 93 - معافیت موقت 93 - مدت سربازی 93 - مدت خدمت سربازی 93 - سرباز معلم 93 - امریه سربازی 93 - امریه سازمانی 93 - امریه اموزش و پرورش 93 - امریه انرژی اتمی 93 - امریه فنی و حرفه ای 93 - امریه وزارت نیرو 93 - امریه قرارگاه خاتم الانبیا 93 - امریه سپاه 93 - امریه بسیج 93 - کسری مدارک تحصیلی 93 - کسری بسیج فعال 93 - کسری ایثارگری 93 - امریه 93 - تاریخ اعزام سربازی 93- سربازی 94 - معافیت سربازی 94 - معافیت کفالت 94 - معافیت پزشکی 94 - معافیت دائم 94 - معافیت موقت 94 -مدت سربازی 94 - مدت خدمت سربازی 94 - سرباز معلم 94 - امریه سربازی 94 - امریه سازمانی 94 - امریه اموزش و پرورش 94 - امریه انرژی اتمی 94 - امریه فنی و حرفه ای 94 - امریه وزارت نیرو 94 - امریه قرارگاه خاتم الانبیا 94 - امریه سپاه 94- امریه بسیج 94 - کسری مدارک تحصیلی 94 - کسری بسیج فعال 94 - کسری ایثارگری 94 - امریه چیست 94 - تاریخ اعزام سربازی 94 - مدت سربازی -مدت سربازی94 - مدت سربازی 94 - معافیت حین تحصیل - معافیت حین خدمت مدت مجاز تحصیل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی برای استفاده از معافیت تحصیلی
۱۳۹۲/۱۱/۱۱

جزئیات زمان و رفع نقص کارت آزمون کارشناسی ارشد 93 اعلام شد

زمان کارت , کارت آزمون , کارشناسی ارشد 93 , رفع نقص کارت
۱۳۹۲/۱۱/۱۳

تغییرات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی وزارت بهداشت 93-94

تغییرات , آزمون , کارشناسی ارشد , پزشکی 93 -94 , وزرات بهداشت , دانشگاه های اضافه , حذف شده
۱۳۹۳/۱۱/۲

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی 93

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی 93،اعلام نتایج ، کنکور ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه علمی کاربردی 93،دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره های کاردانی بدون آزمون، پذیرش علمی کاربردی ، پذیرش جامع ، جامع علمی کاربردی ، چگونگی پذیرش علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، جزییات ثبت نام علمی کاربردی ، تاریخ پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، زمان نحوه پذیرش بدون ازمون علمی کاربردی ، بدون ازمون جامع ، بدون ازمون جامع علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، زمان اعلام نتایج علمی کاربردی ، زمان چگونگی اعلام نتایج جامع علمی کاربردی ، بدون کنکور جامع علمی کاربردی ، علمی کاربردی 94 95 ، علمی کاربردی94 ، علمی کاربردی 94 ، ثبت نام جامع علمی کاربردی 94 95 ، تاریخ زمان ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی ، علمی کاربردی بدون ازمون ، نتایج بدون ازمون علمی کاربردی 94 95 ، کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کارشناسی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه علمی کاربردی ، دفترچه کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی ، دفترچه ثبت نام علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام جامع علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون ، دفترچه ثبت نام کاردانی بدون ازمون جامع ، دانلود دفترچه ثبت نام بدون ازمون علمی کاربردی کاردانی ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون جامع دفترچه ، دفترچه بدون ازمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، ارشد علمی کاربردی ، ارشد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی بدون ازمون ، دفترچه ارشد علمی کاربردی ، دانلود دفترچه ارشد علمی کاربردی ، ارشد علمی کاربردی94 95 ، ارشد علمی کاربردی 94 ، ارشد علمی کاربردی94 ، زمان ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ارشد علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام ارشد علمی کاربردی ، تاریخ نتایج علمی کاربردی ، تاریخ اعلام نتایج ارشد علمی کاربردی
۱۳۹۳/۸/۱۹

ثبت‌نام کاردانی نظام جدید سال 93

ثبت‌نام کاردانی نظام جدید سال93 , کاردانی پیوسته93 , کاردانی نظام جدید 93, زمان ثبت نام کاردانی 93 , تاریخ ثبت نام کاردانی جدید 93 , تاریخ ثبت نام کاردانی جدید93 , نحوه ثبت نام کاردانی پیوسته93
۱۳۹۴/۶/۷

کنکور95

کنکور ، کنکور94، کنکور 94، کنکور سراسری 94، برنامه ریزی کنکور ، برنامه ریزی کنکور سراسری93، برنامه ریزی کنکور سراسری 93 ، مشاوره کنکور سراسری ، مشاوره انتخاب رشته کنکور ، مشاوره حضوری کنکور ، مشاوره تلفنی کنکور سراسری ، مشاوره مجازی کنکور سراسری 93، مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 93 ، مشاوره کنکور سراسری تلفنی حضوری مجازی 93
۱۳۹۳/۴/۴

کارشناسی مهندسی دریا در دانشگاه شریف

کنکور - کنکور سراسری - کنکور کارشناسی - کنکور کارشناسی 93 - کنکور کارشناسی 94 - کنکور سراسری کارشناسی - کارشناسی دریا - کارشناسی دریا 93 - کارشناسی دریا 94 - کارشناسی دریا 93 94 - کارشناسی صنعتی شریف
۱۳۹۳/۴/۵

ثبت نام پذیرش بدون آزمون برای ورود به مقاطع كارشناسی ناپیوسته، كارشناسی ارشد و دكتری سال تحصیلی 94- 93

کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - کارشناس بدون کنکور - کارشناسی بدون ازمون - کارشناسی ارشد بدون کنکور - کارشناسی ارشد بدون ازمون - دکتری بدون کنکور - دکتری بدون ازمون - دکتری بدون ازمون 93- دکتری بدون ازمون 94 - دکتری بدون ازمون 93 94 - کارشناسی بدون ازمون 93 - کارشناسی بدون ازمون 94- کارشناسی بدون ازمون93 94 - کارشناسی ارشد بدون ازمون 93 - کارشناسی ارشد بدون ازمون 94 - کارشناسی ارشد بدون ازمون 93 94 - انتخاب رشته بدون ازمون - زمان انتخاب رشته بدون ازمون ارشد- تاریخ ثبت نام بدون ازمون ارشد - زمان انتخاب رشته بدون ازمون ارشد - تاریخ نحوه انتخاب رشته بدون ازمون دکتری - چگونگی ثبت نام انتخاب رشته بدون ازمون دکتری
۱۳۹۳/۶/۳

تاریخ و نحوه اعلام نتایج فراخوان بورس و راتبه تحصیلی

تاریخ و نحوه اعلام نتایج - زمان نحوه اعلام نتایج - اعلام نتایج بورسیه - اعلام نتایج بورسیه 932- بورسیه 93- بورسیه 94 - بورسیه 93 94 - اعلام نتایج بورسیه - تاریخ اعلام نتایج بورسیه - تاریخ اعلام نتایج بورس 93 - تاریخ اعلام نتایج بورس 94 - نحوه چگونگی اعلام نتایج بورس 93- نحوه چگونگی اعلام نتایج بورس 94
۱۳۹۳/۹/۲۹

آزمون متمرکز کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی

ارشد 93 - ارشد 94 - ارشد 93 94 - دوره های مجازی ارشد - ارشد متمرکز مجازی - ارشد نیمه متمرکز مجازی - ارشد مجازی 93 - ارشد مجازی 94 - ارشد مجازی 93 94 - ارشد متمرکز مجازی
۱۳۹۴/۵/۱

از هم اکنون انتخاب رشته کنید

انتخاب رشته - انتخاب رشته نکر - انتخاب رشته کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور 93 - انتخاب رشته کنکور 94 - انتخاب رشته 93 94
۱۳۹۳/۱۰/۲۹

پذیرش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی آران و بیدگل بدون آزمون ورودی برای سال تحصیلی آینده

پذیرش بدون ازمون ، جزییات پذیرش بدون ازمون، بدون ازمون 93 94 ، زمان پذیرش بدون ازمون ، تاریخ زمان نحوه پذیرش بدون ازمون ، زمان نحوه ثبت نام ارشد بدون ازمون ، زمان پذیرش بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون ، بدون ازمون ارشد ، ازاد بدون ازمون ، بدون کنکور سراسری ، سراسری بدون کنکور ، کارشناسی بدون کنکور ، کارشناسی بدون ازمون ، کاردانی بدون ازمون ، کاردانی بدون ازمون ازاد ، کاردانی ازاد بدون ازمون ، کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، تاریخ ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، تاریخ زمان ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون ازمون ، نحوه پذیرش بدون ازمون کاردانی به کارشناسی ، دکتری بدون ازمون ، بدون ازمون دکتری ، دکتری ازاد بدون ازمون ،ارشد ازاد بدون ازمون ، ارشد بدون ازمون ازاد ، پذیرش بدون ازمون 94 95 ، پذیرش بدون ازمون کارشناسی 94 95 ، بدون ازمون کاردانی ازاد 94 95 ، بدون ازمون کاردانی به کارشناسی 94 95 ،شروع ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور 93،94، دانشگاه بدون ازمون ، دانشگاه بدون کنکور ، بدون کنکور 93، بدون کنکور94، علمی کاربردی ، ازاد بدون کنکور، دانشگاه ازاد بدون کنکور 93، ازاد بدون کنکور94
۱۳۹۳/۱۰/۱

صف پشت کنکور ورودی های ارشد و دکتری آموزش عالی

کنکور93- برنامه ریزی کنکور 93- برنامه ریزی کنکور94- برنامه ریزی کنکور 94- مشاوره کنکور 93- مشاوره کنکور 93-94- مشاوره کنکور93-94 - تست کنکور 94- تست کنکور 93- تکنیک تست زنی کنکور 93-94 - 94-95 - ارشد 93 - ارشد 94 - ارشد 93 94 - دوره های مجازی ارشد - ارشد متمرکز مجازی - ارشد نیمه متمرکز مجازی - ارشد مجازی 93 - ارشد مجازی 94 - ارشد مجازی 93 94 - ارشد متمرکز مجازی - دکتری - دکتری پردیس - دکتری پردیس دانشگاهی - زمان ازمون دکتری - تاریخ ازمون دکتری پردیس دانشگاهی - تاریخ نحوه برگزاری ازمون دکتری - تاریخ نحوه برگزاری ازمون دکتری پردیس دانشگاهی
۱۳۹۴/۵/۱

توصیه هایی برای انتخاب رشته مجازی (آنلاین) کنکور سراسری94 - 95

انتخاب رشته انلاین - انتخاب رشته مجازی - انتخاب رشته انلاین 94 - انتخاب رشته انلاین 94 - انتخاب رشته انلاین 94 95 - انتخاب رشته انلاین کنکور -انتخاب رشته انلاین کنکور سراسری - انتخاب رشته انلاین ازاد -انتخاب رشته کنکور - انتخاب رشته کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور 95- انتخاب رشته کنکور 94 - انتخاب رشته کنکور 94 95 -مشاوره انتخاب رشته - انتخاب رشته تهران -انتخاب رشته - انتخاب رشته نکر - انتخاب رشته کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور 93 - انتخاب رشته کنکور 94 - انتخاب رشته 93 94 - کنکور - کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور - حذف کنکور - پذیرش دانشگاه - پذیرش دانشگاه سراسری - پذیرش دانشگاه ازاد - نحوه پذیرش دانشگاه - شرایط نحوه پذیرش دانشگاه سراسری و ازاد
۱۳۹۴/۵/۴

توصیه هایی برای انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری94 - 95

انتخاب رشته انلاین - انتخاب رشته مجازی - انتخاب رشته انلاین 94 - انتخاب رشته انلاین 94 - انتخاب رشته انلاین 95 94 - انتخاب رشته انلاین کنکور -انتخاب رشته انلاین کنکور سراسری - انتخاب رشته انلاین ازاد -انتخاب رشته - انتخاب رشته کنکور - انتخاب رشته کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور 93 - انتخاب رشته کنکور 94 - انتخاب رشته 93 94 - کنکور - کنکور 93 - کنکور 94 - کنکور 93 94 - رشته های شرایط خاص - انتخاب رشته کنکور - انتخاب رشته کنکور سراسری - کنکور93- برنامه ریزی کنکور 93- برنامه ریزی کنکر94- برنامه ریزی کنکور 94- مشاوره کنکور 93- مشاوره کنکور 93-94- مشاوره کنکور93-94 - تست کنکور 94- تست کنکور 93- تکنیک تست زنی کنکور 93-94 - 94-95 - کنکور - کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور - حذف کنکور - پذیرش دانشگاه - پذیرش دانشگاه سراسری - پذیرش دانشگاه ازاد - نحوه پذیرش دانشگاه - شرایط نحوه پذیرش دانشگاه سراسری و ازاد -انتخاب رشته کنکور - انتخاب رشته کنکور سراسری - انتخاب رشته کنکور 93- انتخاب رشته کنکور 94 - انتخاب رشته کنکور 93 94 -مشاوره انتخاب رشته - انتخاب رشته تهران
۱۳۹۳/۱۰/۱

لیست جدید دروس ریزشی نیمسال دوم دانشگاه پیام نور اعلام شد

دانشگاه پیام نور - رشته های جدید پیام نور - رشته های جدید در دانشگاه پیام نور - رشته های مجازی دانشگاه - رشته های مجازی دانشگاه پیام نور - رشته های مجازی پیام نور - لیست دروس پیام نور - دروس پیام نور 93 - دروس پیام نور 94 - دروس پیام نور 93 94 - گلستان پیام نور - ترم تابستان پیام نور - ترم تابستان دانشگاه پیام نور - دروس ریزشی پیام نور - لیست دروس ریزشی پیام نور - لیست دروس ریزشی پیام نور 93
۱۳۹۴/۴/۲۰

زمان اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی95 94

ارشد علوم پزشکی ، ارشد علوم پزشکی 94 ، ارشد علوم پزشکی 94 ، نتایج ارشد علوم پزشکی ،تاریخ نتایج ارشد علوم پزشکی ، تاریخ نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی ، زمان نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی 93 ، علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ، دکتری علوم پزشکی ، ارشد علوم پزشکی ، ازمون دکتری علوم پزشکی ، ازمون ارشد علوم پزشکی ، علوم پزشکی 93 ، علوم پزشکی 94 ، اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی ، تاریخ نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی ، زمان نتایج ارشد 93 علوم پزشکی ، کارنامه علمی ارشد علوم پزشکی 93 ، کارنامه علمی ارشد علوم پزشکی 94 ، کارنامه علمی ارشد علوم پزشکی 93 94 ، نتایج ارشد علوم پزشکی 93 94
۱۳۹۳/۱۰/۳

جزییات پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه های مختلف در سال تحصیلی جدید

کاردانی بدون ازمون - کاردانی بدون کنکور - تاریخ نحوه ثبت نام بدون کنکور کاردانی - زمان چگونگی ثبت نام کاردانی بدون ازمون 93 - زمان چگونگی ثبت نام کاردانی بدون ازمون 93 94 - کاردانی بدون کنکور 93 94 - کاردانی علمی کاربردی - تاریخ نحوه ثبت نام کاردانی علمی کاربردی - زمان چگونگی ثبت نام کاردانی فنی علمی و کاربردی - کاردانی به کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته - مهلت ثبت نام کاردانی به کارشناسی - ثبت نام کارشناسی ناپیوسته - زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته - نحوه ثبت نام کاردانی به کارشناسی - کاردانی به کارشناسی 93 - کاردانی به کارشناسی بدون ازمون - کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور - کاردانی به کارشناسی بدون ازمون 93 94 - کاردانی به ارشناسی بدون ازمون 93 94
۱۳۹۳/۱۰/۳

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی 93 - 94

ازمون دکتری - ازمون دکتری تخصصی - ازمون تخصصی دکتری - ازمون تخصصی دکتری رشته های پزشکی - ازمون دکتری رشته های پزشکی - ازمون دکتری تخصصی رشته های پزشکی 93 94 - دکتری تخصصی پزشکی 93 94 - دکتری تخصصی وزارت بهداشت - دکتری تخصصی علوم پزشکی - مدارک ازمون دکتری تخصصی 93 94 - رشته های دکتری تخصصی 93 94 - لیست رشته های دکتری تخصصی 93 94 - ازمون دکتری تخصصی 93 94
۱۳۹۳/۱۰/۳

کارنامه ارشد پزشکی 93 منتشر شد

ارشد علوم پزشکی - ارشد علوم پزشکی 93 - ارشد علوم پزشکی 94 - نتایج ارشد علوم پزشکی -تاریخ نتایج ارشد علوم پزشکی - تاریخ نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - زمان نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی 93 - ارشد علوم پزشکی - ازمون ارشد علوم پزشکی - نتایج ازمون ارشد - اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - زمان اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - تاریخ نتایج کارشناسی ارشد علوم پزشکی - زمان برگزاری ارشد علوم پزشکی - ارشد علوم پزشکی - ارشد علوم پزشکی 93 - ارشد علوم پزشکی 94 - نتایج ارشد علوم پزشکی -تاریخ نتایج ارشد علوم پزشکی - تاریخ نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - زمان نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی 93
۱۳۹۳/۱۱/۱

تاریخ و نحوه اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری 93-94

دکتری ، دکتری پردیس ، دکتری پردیس دانشگاهی ، زمان ازمون دکتری ، تاریخ ازمون دکتری پردیس دانشگاهی ، تاریخ نحوه برگزاری ازمون دکتری ، تاریخ نحوه برگزاری ازمون دکتری پردیس دانشگاهی ، دکتری ، بورسیه دکتری ، بورسیه دکتری 93 ، ثبت نام بورسیه ، نتایج بورسیه ، شرایط بورسیه دکتری ، مشاوره بورسیه دکتری ، دکتری ، دکتری 93، دکتری 94 ، دکتری 93 94 ، دکتری دانشگاه مفید ، دکتری اقتصاد ، دکتری مفید قم، دکتری بدون آزمون ، دکتری بدون ازمون پیام نور ، دکتری استعداد درخشان پیام نور ، دکتری پیام نور ، دکتری بدون ازمون 93 ، دکتری بدون ازمون 94 ، دکتری بدون ازمون 93 94 ، دکتری استعداد درخشان پیام نور ، دکتری پردیس ، دکتری پردیس دانشگاهی ، دکتری خودگردان ، دکتری خود گردان 93 94، دکتری پردیس خودگردان ، دکتری پردیس خودگردان 93 94 ، دکتری، دکترا ، دکتری ازاد ، اعلام نتایج دکتری ، نتایج دکتری ازاد ، دکتری ازاد 93، زمان اعلام نتایج دکتری ازاد ، تاریخ اعلام نتایج دکتری ازاد ، نحوه اعلام نتایج دکتری دانشگاه ازاد 93 ، نتایج نهایی کنکور دکتری ، زمان اعلام نتایج کنکور دکتری ، زمان اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری ، تاریخ نحوه اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری ، زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری 93 94
۱۳۹۳/۱۰/۳

آغاز پذیرش در دوره های بدون آزمون فنی و حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

کاردانی بدون ازمون - کاردانی بدون کنکور - تاریخ نحوه ثبت نام بدون کنکور کاردانی - زمان چگونگی ثبت نام کاردانی بدون ازمون 93 - زمان چگونگی ثبت نام کاردانی بدون ازمون 93 94 - کاردانی بدون کنکور 93 94 - کاردانی علمی کاربردی - تاریخ نحوه ثبت نام کاردانی علمی کاربردی - زمان چگونگی ثبت نام کاردانی فنی علمی و کاربردی - تاریخ نحوه کاردانی بدون ازمون - تاریخ ثبت نام کاردانی بدون ازمون - چگونگی ثبت نام علمی کاردانی بدون ازمون - چگونگی ثبت نام کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی - کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی - کاردانی بدون ازمون علمی کاربردی 93 94
۱۳۹۳/۱۰/۴

رشته های جدید ارشد در علوم پزشکی رفسنجان ایجاد میشود

ارشد علوم پزشکی - ارشد علوم پزشکی 93 - ارشد علوم پزشکی 94 - نتایج ارشد علوم پزشکی -تاریخ نتایج ارشد علوم پزشکی - تاریخ نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - زمان نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی 93 - پرستاري داخلي - جراحي و پرستاري سالمندي در دانشکده پرستاري مامايي - پيرا پزشکي
۱۳۹۳/۱۰/۱۷

انتشار دفترچه انتخاب رشته ارشد پزشکی 93 - 94

ارشد علوم پزشکی - ارشد علوم پزشکی 93 - ارشد علوم پزشکی 94 - نتایج ارشد علوم پزشکی -تاریخ نتایج ارشد علوم پزشکی - تاریخ نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - زمان نحوه اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی 93 - ارشد علوم پزشکی - ازمون ارشد علوم پزشکی - نتایج ازمون ارشد - اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - زمان اعلام نتایج ارشد علوم پزشکی - تاریخ نتایج کارشناسی ارشد علوم پزشکی - زمان برگزاری ارشد علوم پزشکی
۱۳۹۳/۱۰/۳۰

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهرداری چابهار برای ترم مهرماه 93 دانشجو می پذیرد

کاردانی علمی کاربردی ، تاریخ نحوه ثبت نام کاردانی علمی کاربردی ، زمان چگونگی ثبت نام کاردانی فنی علمی و کاربردی، تاریخ نحوه ثبت نام علمی کاربردی 93 94 ، زمان چگونگی ثبت نام علمی کاربردی کاردانی 93 94 ، ثبت نام کاردانی علمی کاربردی 93 94 ، کاردانی علمی کاربردی 93 94 ، نتایج علمی کاربردی 93 94 ، اعلام نتایج علمی کاربردی 93 94


انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه