تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آشنایی رشته

۱۳۹۴/۲/۳

با رشته بيوتكنولوژي‌ بیشتر آشنا بشوید

رشته تحصیلی-بيوتكنولوژي‌-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

با رشته تربیت بدنی بیشتر آشنا بشوید

رشته تحصیلی-تربيت‌ بدني‌-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته حسابداری چه می دانید؟

رشته تحصیلی-حسابداري‌-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته علوم اقتصادي چه می دانید؟

رشته تحصیلی-علوم اقتصادي-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته كتابداري‌ چه می دانید؟

رشته تحصیلی-بيوتكنولوژي‌-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته مديريت‌ چه می دانید؟

رشته تحصیلی-مديريت‌-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته مديريت مالي چه می دانید؟

رشته تحصیلی-مديريت مالي-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته مديريت هتلداري چه می دانید؟

رشته تحصیلی-مديريت هتلداري-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته الهيات و معارف اسلامي چه می دانید؟

رشته تحصیلی-الهيات و معارف اسلامي-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۲/۱۱/۱۶

از رشته امور گمركي چه می دانید؟

رشته تحصیلی-بيوتكنولوژي‌-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته تاريخ چه می دانید؟

رشته تحصیلی-تاريخ-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته جغرافيا چه می دانید؟

رشته تحصیلی-جغرافيا-گروه مشترک-آشنایی رشته-ریاضی و فنی-دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته زبان‌ و ادبيات‌ عربي‌ چه می دانید؟

علاوه‌ بر تدريس‌ در آموزش‌ و پرورش‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ يك‌ فارغ‌التحصيل‌ توانمند رشته‌ عربي‌ رشته تحصیلی و زبان‌ و ادبيات‌ عربي‌ و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته شيمي چه می دانید؟

رشته تحصیلی که در گروه تجربی قرار گرفته است و شيمي گروه مشترک آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه
۱۳۹۵/۱۲/۵

آیا با رشته علوم انتظامي آشنا هستید؟

رشته تحصیلی علوم انتظامی رشته ای نظامی می باشد که دا رای دانش گاه خاص خود می باشدرشته تحصیلی علوم انتظامي گروه مشترک آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه،رشته تحصیلی, علوم انتظامي, گروه مشترک, آشنایی رشته, ریاضی و فنی, دانشگاه , انتخاب رشته , انتخاب دانشگاه , رشته دانشگاهی
۱۳۹۴/۲/۳

آیا با رشته علوم تربيتي آشنا هستید؟

رشته علوم تربيتي در مقطع كارشناسي، داراي گرايش‌هاي تكنولوژي آموزشي و رشته تحصیلی و علوم تربيتي و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته علوم‌ سياسي‌ چه می دانید؟

رشته تحصیلیو علوم‌ سياسي‌وگروه مشترک و آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته فقه‌ و حقوق‌ اسلامي‌ چه می دانید؟

رشته تحصیلی فقه‌ و حقوق‌ اسلامي‌ گروه مشترک آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته فـلسفــه‌ چه می دانید؟

رشته تحصیلی فـلسفــه‌ و گروه مشترک آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه
۱۳۹۲/۱۱/۱۶

از رشته فلسفه‌ و حكمت‌ اسلامي‌ چه می دانید؟

در تاريخ‌ علم‌ و انديشه ما براي‌ رسيدن‌ به‌ حقيقت‌ و آگاهي‌ از راز هستي‌ و آفرينش‌ و رشته تحصیلی و فلسفه‌ و حكمت‌ اسلامي‌ و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته مديريت‌ چه می دانید؟

رشته‌ مديريت‌ در كشور ما داراي‌ شاخه‌هاي‌ متعددي‌ است و رشته تحصیلی و مديريت‌ و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته مديريت و بازرگاني دريايي چه می دانید؟

هدف اين رشته تربيت كارشناس بازرگاني دريايي براي خدمت در ارگان‌هاي دريايي رشته تحصیلی و مديريت و بازرگاني دريايي و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته مهندسي‌ سيستم‌ چه می دانید؟

رشته مهندسي سيستم كه در دانشگاه افسري امام علي رشته تحصیلی و مهندسي‌ سيستم‌ و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته هوانوردي‌ چه می دانید؟

رشته‌ هوانوردي‌ داراي‌ سه‌ گرايش خلباني‌، مراقبت‌ پرواز و ناوبري‌ هوايي‌ است‌ رشته تحصیلی هوانوردي‌ و گروه مشترک و آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته علم آمار چه می دانید؟

علم آمار به زبان ساده پيشگويي براساس اعداد و ارقام است رشته تحصیلی و علم آمار و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته امور گمرکی چه می دانید؟

رشته تحصیلی و امور گمرکی و گروه مشترک آشنایی رشته ریاضی و فنی دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

از رشته تکنولوژی ماشین های کشاورزی چه می دانید؟

تسطيح و تهيه زمين كاشت برداشت و نگهداري محصولات زراعي و باغي و دامي رشته تحصیلی و تکنولوژی ماشین های کشاورزی و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۸/۲۴

آشنایی با رشته ریاضی

رشته رياضي يکي از رشته هاي پر اهميت در مجموعه رشته هاي علوم پايه است رشته تحصیلی و ریاضی و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۳

آشنایی با رشته شیمی

شيمي علم اتم ها پيوندها و مولکول هاست و رشته تحصیلی و شیمی و گروه ریاضی و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه
۱۳۹۴/۲/۵

از رشته فيزيک چه می دانید؟

يزيک علم ماده و انرژي است و جهان در بزرگترين مقياس تا ريزترين مقياس و رشته تحصیلی و فیزیک و گروه مشترک و آشنایی رشته و ریاضی و فنی و دانشگاه