تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

۱۳۹۸/۸/۱۹

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 نوبت اول

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 نوبت اول از آنجایی که بودجه بندی دروس در امتحانات متفاوت است از همین رو یک بارم بندی دروس دوره
۱۳۹۸/۸/۱۹

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 نوبت دوم

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 نوبت دوم از آنجایی که بودجه بندی دروس در امتحانات متفاوت است از همین رو یک بارم بندی دروس دوره
۱۳۹۸/۸/۱۹

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 شهریور

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 شهریور از آنجایی که بودجه بندی دروس در امتحانات متفاوت است از همین رو یک بارم بندی دروس دوره
۱۳۹۸/۸/۱۹

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 بزرگسال

بارم بندی دروس دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم) 98 بزرگسال از آنجایی که بودجه بندی دروس در امتحانات متفاوت است از همین رو یک بارم بندی دروس دوره