تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

برنامه عملی

۱۳۹۵/۱/۱۶

مفهوم راهکارها سطوح کیفیت بخشی و معیارهای مدیریت کیفیت در مراکز آموزش از راه دور

دوراني که فناوري اطلاعات و ارتباطات موجبات تغيير را در همه ابعاد زندگی به ویژه در بخش آموزش فراهم آورده است.فناوری اطلاعات و ارتباطات-آموزش از راه دور-برنامه عملی - تحصیل - خودیادگیری دانش آموزان -
۱۳۹۴/۱۰/۲۶

تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۵ دانشگاههای علوم پزشکی

تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۵ دانشگاههای علوم پزشکی-تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۵-برنامه عملیاتی سال ۹۵ دانشگاههای علوم پزشکی


برنامه ریزی کنکور 1400