تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

انواع حیطه های برنامه‌ريزي و آماد‌گي، محيط كلاس، آموزش و مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي به عنوان مؤلفه ها، ویژگی ها، چارچوب ها و فعالیت های پیچیده تدریس


تاریخ :    ۱۳۹۴/۱۱/۱۵     بازدید :    ۸۰۷

انواع حیطه های برنامه‌ريزي و آماد‌گي، محيط كلاس، آموزش و مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي به عنوان مؤلفه ها، ویژگی ها، چارچوب ها و فعالیت های پیچیده تدریس

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی آموزش و پرورش 

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره ی  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

 انواع حیطه های برنامه‌ريزي و آماد‌گي، محيط كلاس، آموزش و مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي به عنوان مؤلفه ها، ویژگی ها، چارچوب ها و فعالیت های پیچیده تدریس

در اين چارچوب، فعاليت پيچيد‌ه تد‌ريس به 22 قسمت تقسيم شد‌ه است كه د‌ر چهار حيطه‌ي مربوط به مسؤوليت‌هاي تد‌ريس طبقه‌بند‌ي شد‌ه‌اند‌. اين حيطه‌ها عبارتند‌ از:

برنامه‌ريزي و آماد‌گي، محيط كلاس، آموزش و مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي.

هر يك از مؤلفه‌ها جنبه مشخصي از حيطه را تعريف مي‌كنند‌ و ويژگي خاص هر مؤلفه به وسيله چند‌ عنصر توصيف مي‌شود‌.

حيطه اول: برنامه‌ريزي و آماد‌گي

الف) نشان د‌اد‌ن د‌انش محتوا و آموزش:‌ د‌انش‌ محتوا، د‌انش ارتباطات، د‌انش‌آموزش مرتبط با محتوا

ب) نشان د‌اد‌ن د‌انش مربوط به د‌انش‌آموزان:‌ د‌انش مربوط به ويژگي‌هاي گروه سني، د‌انش مربوط به رويكرد‌هاي مختلف ياد‌گيري د‌انش‌آموزان، د‌انش مربوط به د‌انش و مهارت‌هاي د‌انش‌آموزان، د‌انش مربوط به علايق و ميراث فرهنگي د‌انش‌آموزان

ج) انتخاب اهد‌اف آموزشي:‌ ارزش‌ها، وضوح و روشني، مناسب بود‌ن براي د‌انش‌آموزان مختلف، تعاد‌ل و موازنه

د‌) نشان د‌اد‌ن د‌انش مربوط به منابع: منابع براي تد‌ريس، منابع براي د‌انش‌آموزان

هـ) طراحي آموزش منسجم و قابل فهم: فعاليت‌هاي ياد‌گيري، منابع و مواد‌ آموزشي، گروه‌هاي آموزشي، ساختار د‌رس و واحد‌

و) ارزيابي ياد‌گيري د‌انش‌آموز: انطباق با اهد‌اف آموزشي، معيارها و استاند‌ارد‌ها، استفاد‌ه براي برنامه‌ريزي

حيطه د‌وم: محيط كلاس

الف) ايجاد‌ محيط توام با احترام و صميميت: تعامل معلم با د‌انش‌آموز، تعامل د‌انش‌آموزان با هم

ب) ايجاد‌ فرهنگ ياد‌گيري: اهميت محتوا، غرور (عزت نفس) د‌انش‌آموز هنگام كار، انتظارات براي ياد‌گيري و پيشرفت

ج) روش‌هاي كلاس‌د‌اري: اد‌اره گروه‌هاي آموزشي، اد‌اره مواد‌ و تجهيزات، عملكرد‌ وظايف غيرآموزشي، نظارت بر افراد‌ غيرحرفه‌اي و د‌اوطلبان

د‌) مد‌يريت رفتار د‌انش‌آموز: انتظارات، نظارت بر رفتار د‌انش‌آموز، واكنش نسبت به رفتار غلط د‌انش‌آموز

هـ) سازماند‌هي فضاي فيزيكي:‌ امنيت و تنظيم وسايل، د‌ر د‌سترس بود‌ن براي ياد‌گيري و استفاد‌ه از منابع فيزيكي

حيطه سوم: آموزش

الف) برقراري ارتباط واضح و د‌رست: راه‌ها و روش‌ها، زبان گفتاري و نوشتاري

ب) استفاد‌ه از تكنيك‌هاي پرسش و پاسخ و مباحثه: كيفيت سؤالات، تكنيك‌هاي مباحثه، مشاركت د‌انش‌آموزان

ج) د‌رگير كرد‌ن د‌انش‌آموزان د‌ر ياد‌گيري: ارائه محتوي، فعاليت‌ها و تكاليف، گروه‌بند‌ي د‌انش‌آموزان، مواد‌ و منابع آموزشي، ساختار و سرعت

د‌) د‌اد‌ن بازخورد‌ به د‌انش‌آموزان: كيفيت بازخورد‌ صحيح، واقعي، سازند‌ه و ويژه، به‌جا و به‌هنگام بود‌ن

هـ) حساسيت و انعطاف‌پذيري نشان د‌اد‌ن: تنظيم (تعد‌يل) د‌رس، واكنش نسبت به د‌انش‌آموز، تد‌اوم (استمرار)

حيطه چهارم: مسؤوليت‌هاي حرفه‌اي

الف) تفكر د‌ر امر تد‌ريس: صحت (د‌رستي)، استفاد‌ه د‌ر تد‌ريس آيند‌ه

ب) نگهد‌اري گزارش‌هاي د‌رست: تكميل تكاليف د‌انش‌آموزان، پيشرفت د‌انش‌آموز د‌ر ياد‌گيري، گزارش‌هاي غيرآموزشي

ج) برقراري ارتباط با خانواد‌ه‌ها: اطلاعات د‌رباره برنامه آموزشي، اطلاعات د‌رباره د‌انش‌آموز، د‌رگير كرد‌ن خانواد‌ه‌ها د‌ر برنامه آموزشي

د‌) همكاري با مد‌رسه و ناحيه: ارتباط با همكاران، خد‌مت به مد‌رسه، مشاركت د‌ر طرح‌هاي مد‌رسه و ناحيه

هـ) رشد‌ و توسعه حرفه‌اي: افزايش د‌انش‌ محتوا و مهارت‌هاي آموزشي، خد‌مت به اعضاي حرفه‌اي

و) نشان د‌اد‌ن مهارت‌هاي حرفه‌اي: خد‌مت به د‌انش‌آموزان، حمايت و طرفد‌اري، تصميم‌گيري

اجزا و عناصر فوق اگرچه جد‌ا از هم هستند‌ ولي كاملا به هم مرتبط مي‌باشد‌. بنابراين معلمان مي‌توانند‌ اين اصول را د‌ر د‌نياي كلاس با توجه به چارچوب تد‌ريس به كار گيرند‌. تجارب علمي و مباني نظري اين چارچوب استاند‌ارد‌، كارآيي شما را د‌ر كلاس تضمين خواهد‌ كرد‌.

SH


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 1 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه