تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

راهنمای فصل دوم: ادبیات و مبانى نظرى تحقیق


تاریخ :    ۱۳۹۵/۲/۲۷     بازدید :    ۹۹۰

راهنمای فصل دوم:  ادبیات و مبانى نظرى تحقیق 

--------------------------------------------------------

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی در زمینه پایان نامه و مقاله ISI

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید.

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

 ..................................................................................

راهنمای فصل دوم:  ادبیات و مبانى نظرى تحقیق

فصل سوم:روش اجراى تحقیق

3  – 1 - روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

3 – 2 – تعاریف عملیاتی متغیرها :

3 – 2 – 1 -  متغیر مستقل :

3 – 2 – 2 – متغیر وابسته :

تعریف مفهومی :  علاقمندی به انتخاب شغل انتظامی و ماندگاری در آن

تعریف عملیاتی :  در صدی که پاسخگویان ( پرسنل تغییر

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری

3- 4 - ابزار جمع آوری داده ها

الف- روش اسنادی:

ب – روش میدانی:

3 – 5 - سوالات پرسشنامه :

3 – 5 – 1 - طیف مورد نظر :

3-6 - روایی (اعتبار)

3 – 7 - اعتماد (پایایی)

3- 8 - روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

3 – 8 – 1 – نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه

3 – 8 – 2 - آمار توصیفی

3 – 8 – 3 - آمار استنباطی :

روش انجام تحقیق شامل:

جامعه آماری – روش نمونه گیری – برآورد حجم نوشته نمونه – روش های گرد آوری اطلاعات – روش تجزیه و تحلیل – ابزار های سنجش – روش استخراج و طبقه بندی -

ابتدا فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق نوشته می شود فصل اول و سوم کلیات تحقیق و روش تحقیق را در انتها تحقیق می نویسند.

  تعریف متغیر : متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است. از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد

فصل سوم:روش اجراى تحقیق

فصل 3- روش بررسی : در این فصل موارد زیر را بطور مفصل ارایه نمایید:

   متغیرها(تعریف علمی و مقیاس اندازه گیری)

   نوع مطالعه

   جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری ، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن)

    روش جمع آوری داده ها (مکان و زمان انجام مطالعه)

   روش اجرای طرح (بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوة پیگیری ، نحوة مداخله،  و... اشاره کنید.)

   روش تجزیه و تحلیل داده ها

   مشکلات و محدودیتها

  ملاحظات اخلاقی

- روش انجام کار (آزمایشات، مدل سازی و روش حل معادلات ....)

در این فصل، روش انجام آزمایشات، مدل سازی، حل معادلات و .... مورد بحث قرار می گیرد و محقق روشهای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها را گزارش می کند. توجه شود که قسمت اعظم گزارش تحقیقی شما در این قسمت قرار می گیرد.

تعیین جمعیت آمارى، حجم نمونه، روش هاى نمونه گیرى- روش تحقیق - نوع و روش تحقیق-ابزار گردآوری جامعه آماری، جامعه نمونه-روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه 3-1-تعریف مفهومی متغیر وابسته       3-2- متغیرهای مستقل 3-2-1-تعریف مفهومی متغیر مستقل :‌3-2-2-تعریف عملیاتی متغیر وابسته  3-2-3-شاخصها و معرفها -روش تحقیق -3-4-روش و ابراز گردآوری اطلاعات 3-5-  محدوده مکانی و زمانی تحقیق 3-6- جامعه و نمونه آماری  3-7-روش ها و تکنیک های آماری 3-8-روایی  و اعتبار پرسشنامه

مقیاس اندازه گیری )مقیاس متغیر(

   یکی از ویژگیهای متغیر قابلیت اندازه گیری آن است. چنانچه از وزن به عنوان یک متغیر نام ببریم بهترین راه اندازه گیری آن بر اساس کیلوگرم یا گرم می باشد در مورد قد هم سانتیمتر یا متر از عهده آن برمی آید. اما در مورد رضایت بیماران از نحوه ارائه خدمات یا میزان شنوائی یا ناتوانی و معلولیت از چه ملاکهائی باید استفاده کرد. برای اندازه گیری یک عنصر نیاز به مقیاس اندازه گیری وجود دارد. مقیاس اندازه گیری کمک می کند تا شما امکانی را برای اندازه گیری یک متغیر تعریف نمائید. برای اینکار لازم است با مقیاسهای اندازه گیری متداول و مرسوم آشنا شوید. چهار دسته عمده از متغیرها عبارتند از:

  مقیاس اسمی: این مقیاس شامل  یک یا جند گروه با طبقه است که از نظر کیفی با هم متفاوتند اما بین گروهها هیچگونه ارجحیتی وجود ندارد ممکن است برای هر گروه یا طبقه شماره ای در نظر گرفته شود که ارزش ندارد بلکه جنبه" کد" یا شناسائی دارند.

  مقیاس رتبه ای: این مقیاس نسبت به مقیاس اسمی خصوصیت اضافه ای دارد که در بین گروهها از نظر متغیر مورد نظر برتری وجود دارد اما این برتری قابل سنجش و مقایسه با سایر گروهها نیست . گروهها هم یکسان نیستند. گروهها نسبت به هم روی پله های یک نردبان قرار گرفته اند.  

  مقیاس فاصله ای: در این مقیاس فاصله بین گروهها با هم مساوی در نظر گرفته شده است. اما صفر در این مقیاس فقدان خاصیت مورد نظر اندازه گیری نیست. اختلاف مساوی بین هرجفت از اعداد نمایانگر اختلاف مشابه در خصوصیت مورد اندازه گیری است

  مقیاس نسبی: در این مقیاس خصوصیت اضافی آن است که صفر دلیلی برای فقدان خاصیت مورد اندازه گیری است و در نتیجه نسبت بین اعداد در این مقیاس همان نسبت مقدار خاصیت مورد اندازه گیری است.

  شما به عنوان محقق برای اندازه گیری متغیر خود ضروری است تا دست به انتخاب مقیاس اندازه گیری بزنید. تعریف مقیاس و نوع رده ها یا گروه هائی که در مقیاس خود در نظر می گیرید بر عهده شماست که بایدمبتنی  بر خصوصت علمی قدرت و رجحان مقیاس باشد. نکته مهم آنکه قدرت و برتری مقیاس های فوق بتدریج از مقیاس اسمی به مقیاس نسبی افزایش می یابد و شما باید همیشه از قویترین مقیاس برای سنجش استفاده نمائید.  

  یک مقیاس خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

  علمی : بر گرفته ومتناسب با اصول علمی باشد.

  جامع : : بتواند تمام موارد متغیررا شامل شود.

  مناسب : برای اندازه گیری آن متغیر باشد.

  قوی : تلاش شود قویترین مقیاس باشد.

  غیر قابل جمع : رده های مشترک نداشته باشد.

  رده های کافی : موردی را فراموش نکرده باشیم.

  رده های تعریف شده : گروهها و رده های آن تعریف شده باشند.

  عملی : قابلیت انجام داشته باشد.

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه ، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود . لزوما“ این جامعه انسانها نیستند بلکه می تواند پدیده ها ، اشیا و موجودات زنده باشند.

جامعه مورد مطالعه -نمونه گیری

مناسب ترین جامعه برای بررسی آن است که کل جامعه تحت مطالعه قرار گیرند. به عبارتی سرشماری انجام شود. در این حال جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه خواهد بود. اما معمولا محدودیت ها ی زمانی و اعتباری (هزینه ها) ، دقت در گردآوری داده ها و کنترل آن، نیروی انسانی  و تجهیزات و امکانات سبب استفاده از نمونه گیری برای سرشماری است. در نمونه گیری اصل بر این قرار داده می شود که چنانچه از مناسبات آماری صحیح استفاده شود امکان تعمیم نتایج و اطلاعات بدست آمده از مطالعه بر روی نمونه به جامعه اصلی وجود دارد.  متداول ترین روش های نمونه گیری عبارتند از:

  نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی

 

نمونه گیری احتمالی

در نمونه گیری احتمالی  از قوانین احتمالات برای نمونه گیری استفاده می شود. بدین صورت که به هریک از اعضای جامعه شانس معین برای حضور در نمونه داده می شود. برای انجام نمونه گیری ابتدا از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده می گردد و پس از تعیین حجم نمونه و چارچوب نمونه گیری ( فهرست اسامی اعضای جامعه ) با یکی از روش های زیر اقدام به نمونه گیری می شود.

  نمونه گیری ساده تصادفی

  نمونه گیری منظم

  نمونه گیری طبقه ای

  نمونه گیری خوشه ای

  نمونه گیری چند مرحله ای

نمونه گیری غیر احتمالی

در این روش اصولا بحث تعمیم نتایج به جامعه مورد مطالعه مطرح نیست. با توجه به محدودیت در جمع آوری اطلاعات و بویژه در تحقیقات شبه تجربی که نمونه بارز آن کارآزمائی بالینی می باشد جهت افزایش دقت  و اعتبار اقدام به نمونه گیری از جمعیت در دسترس می شود. موارد زیر از جمله متداول ترین روش های نمونه گیری غیر احتمالی هستند:

  نمونه گیری آسوده  لقمه ای

  نمونه گیری سهمیه ای

  نمونه گیری قضاوتی

پردازش و تفسیر داده ها

پس از آن که داده ها گردآوری شد ، باید آنها را پردازش و تفسیر نمود

کنترل کیفیت داده ها

تفکیک داده ها

پردازش داده ها

کنترل کیفیت داده ها

  داده ها به دقت جمع آوری و ثبت شود

  داده های گردآوری شده را بازبینی کنیم

  خطاهای احتمالی را اصلاح کنیم

  اگر تعدادی از پرسش ها بدون پاسخ مانده است باید تکمیل شود

  اگر پاسخ سئوال ها با یکدیگر همخوانی ندارند میبایست علت روشن شده و پرسشنامه اصلاح گردد

تفکیک داده ها

  تفکیک داده ها کار پردازش را ساده تر می سازد ، مثلاً داده ها از گروه های مختلف جمع آوری شده اند ، کودکان و بزرگسالان ، زنان و مردان ، شهری و روستایی ، کارکنان رسمی و غیر رسمی و 

  بهتر است ابتدا پرسشنامه های مربوط به هر گروه یا جمعیت را جدا کنیم

پردازش داده ها

  از دو روش دستی و رایانه ای می توان استفاده کرد

  از روش دستی پردازش برای تعداد کم پرسشنامه میتوان استفاده کرد

  روش چوب خطی رایج ترین روش پردازش دستی است

  چوب خط زدن شامل شمارش تعداد دفعات نتیجه مشاهده شده است که در فرم های گزارش موجود باشداصلی ترین روش ها برای جمع آوری داده ها به شرح زیر است:

استفاده از اطلاعات و مدارک موجود

  در برخی تحقیقات  اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده های ( درمانگاهی  بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی ،دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری ها و... ) موجود است  اقدام کند.

  مزایا: به واسطه موجود بودن اطلاعات  ارزان است. در وقت صرفه جویی می شود. مهمترین مزیت آن  امکان ارزیابی روند

موضوع مورد بررسی در گذشته است که در مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است.

  معایب: ناقص بودن و دردسترس نبودن اطلاعات از اشکالات عمده این روش است. گاهی ملاحظات اخلاقی مانع از دستیابی به اطلاعات مورد نظر می باشد. قدیمی و کهنه بودن اطلاعات هم ممکن است در برخی موارد مطرح باشد.

روائی و پایائی

ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله نخست باید از روایی  اعتبار  برخوردار باشند و درمرحله دوم باید پایایی اعتماد ) داشته باشند .

  روائی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند .

  مثال: اگر بخواهیم شیوع کم وزنی هنگام تولد را در نوزادان یک زایشگاه بدانیم ، باید همه نوزادان تولد یافته را وزن کنیم . برای این کار می بایست از ترازوی مخصوص توزین نوزاد و آنهم ترازوی استاندارد استفاده شود

  پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است . اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد ،         داده های گردآوری شده روایی اعتبار نیز نخواهند داشت  .

مثال :در مثال بالا باید دید با چند بار وزن کردن آیا وزن یک کودک را در هر روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات در این قسمت با روش های تجزیه و تحلیل داده ها آشنا می شوید. از آنجا که بیشتر پژئهش هایی که در حال حاضر در دانشگاه ها انجام می شود جنیه کمی دارند بنابراین یادگیری روش های آماری بویژه آمار استنباطی توصیهمی شود. بدیهی است برای این کار لازم است تا همکاران و علاقمندان به یادگیری نحوه استفاده از نرم افزارهای آمرای و بویژه Spss اقدام کنند.

برنامه ریزی اجرا

همانند یک مهندس مشاور که به طراحی یک ساختمان ، پل ، استادیوم ورزشی و..می پردازد و با کشیدن نقشه های ساختمانی و ... طرحی را برای اجرا دراختیار کارفرما قرارمی دهد تا آن را به مرحله اجرا درآورد ، دراین زمینه نیز محقق با نوشتن طرح تحقیق راهنمایی را برای اجرای تحقیق آماده می کند که خود یا دیگری می توانند به اجرای آن بپردازند.

   مطالعه راهنما یعنی تمامی مراحل طرح تحقیق را بر روی یک نمونه کوچک به انجام برسانیم .

برنامه ریزی اجرا

    برنامه یا طرح کار چارچوبی است که اجزاء مختلف یک طرح تحفیقاتی و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر را روشن می سازد.

   عملیاتی که باید اجرا شوند

   زمان اجرای عملیات

   افرادی که مسئول اجرا هستند

   زمانی که صرف خواهند کرد

برنامه ریزی اجرا

  چارچوب GANTT نوعی نمایش گرافیک فعالیتهای برنامه ریزی است که در آن عملیات مختلف به ترتیب تکمیل و طول مدت نشان داده می شود.

اصول چهارگانه اخلاق در پژوهش

  چهار اصل کلیدی برای راهنمایی در تصمیم

‌  گیریهای اخلاقی بشرح زیر می باشد:

  احترام به فرد و اختیار او             Autonomy

  سود مندی                          Beneficence

  عدم ضرر رسانی           Non-maleficience

  عدالت                                        Justice

محدودیت های پژوهش

محدودیت های تحقیق آن دسته از عواملی هتسند که در مسیرجمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب مانع ایجاد می کند.

-              محدودیت های در اختیار محقق

   -      محدودیت های خارج از اختیار تحقیق

محدوده مکانى و زمانى آن:

 مشکلات و محدودیت از نظر فضا و زمان تحقیق را بیان نمایید.

تعریف مفاهیم واصطلاحات

  مفهوم و متغیر دو عنصر هستند که در اغلب تحقیقات حضوری تام و تمام دارند. در تحقیق به روش علمی یکی از حساسترین اقدامات تعریف صحیح و مناسب از این دو عنصر می باشد. اهمیت کار در این مرحله به صورتی است که لازم است با توجه به ویژگی های تحقیق به روش علمی دو گونه تعریف بدست می دهیم. تعریف شرحی و تعریف علمی و این دو تعریف را در مورد هر دو عنصر باید ارائه کرد. تفاوت بین مفهوم و متغیر در یک تحقیق شاید بسیار ظریف باشد. منظور از مفهوم آن عنصری از تحقیق است که محقق قصد اندازه گیری آن را ندارد لیکن باید برای سایرین به طور مشخص آنرا تعریف نماید تا دیگران منظور و مقصود محقق را از آن واژه یا مفهوم درک نمایند و متغیر آن عنصری است در تحقیق که محقق دقیقا قصد اندازه گیری آنرا دارد و ضروری است دیگران درک مشخصی از آن بر اساس تعریفی که محقق ارائه می کند داشته باشند.

  از همین جهت است که هم در تعریف مفاهیم و هم در تعریف متغیرها به دو گونه از تعریف روبرو هستیم. تعاریف شرحی عمدتا از لغت نامه ها ، دائره المعارف ها ، کتاب های مرجع و کتب درسی و... اقتباس می شود و تنها عنصر مورد نظر را تعریف نظری یا تئوری می نماید. به عبارت دیگر تعریف یک مفهوم بوسیله مفاهیم دیگر که معمولا از مطالعات و نظریه های موجود نشات می گیرد و با بیانی علمی ارائه می شود.بدیهی است در هنگام تعریف ذکر منبع مورد استفاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.    اما در تعاریف عملی که به طور مشخص بر عهده محقق قرار دارد محقق آنچه را که از این عنصر در این تحقیق خاص مد نظر دارد بیان می کند. به بیان دیگر محقق به مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و تعین کردن عملیات و معیارهای تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است می پردازد

  تعریف متغیر : متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است. از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد

  متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید:

  چنانچه اهداف تحقیق مد نظر قرار گیرند 2 گونه متغیر خواهیم داشت:

   متغیر مستقل: آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد

   متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند.

   متغیر زمینه ای (جمعیت شناسی یا دموگرافیک):در مطالعات بر روی جوامع انسانی برخی متغیرهای وابسته به جمعیت حضور دارند که سنجش آنها به نحوی مورد استفاده ما خواهد بود. این متغیرها خصوصیات جامعه مورد مطالعه را به نحوه مطلوبی توصیف می کنند 

   متغیر مداخله گر: آن متغییری است که بر روی رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر تاثیر می گذارد و باعث قوی یا ضعیف شدن رابطه بین متغیرها از حد واقعی آنها می شود

  اما شکل دیگر بر اساس خصوصیات متغیر تقسیم بندی صورت بگیرد:

   متغیر کمی: و آن متغیری است که با عدد نمایش داده می شود. بدیهی است این متغیر همچون تقسیم بندی معمول در اعداد به دو دسته متغیر گسسته و پیوسته تقسیم خواهد شد که متغیر پیوسته مقادیر کسری را هم می پذیرد ولی گسسته این امکان را ندارد

  متغیر کیفی: این متغیری است که کیفیت صفات با آن معرفی می شود.

   متغیر مرکب: متغیری را که از ترکیب دو یا چند متغیر به وجود می آید می نامند

  در همین جاست که تعریف متغیر آنهم به شکل عملی یا کاربردی ضرورت پیدا می کند. تعریف عملی باید بر اساس ملاکهایی صورت بگیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

   قابلیت انجام داشته باشند

   دقیق و مشخص باشند

   قابلیت اندازه گیری داشته باشند

برای مشاوره ی پایان نامه و مقالات ISI و دیگر امور آموزشی با مشاوران متخصص سامانه صدای مشاور تماس بگیرید.


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه