تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

آموزش شمارش اعداد در زبان آلمانی


تاریخ :    ۱۳۹۵/۳/۵     بازدید :    ۱۱۷۶

آموزش شمارش اعداد در زبان آلمانی

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی زبان های خارجه 

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید. 

تماس از 8 صبح تا 12 شب 

حتی ایام تعطیل  

آموزش شمارش اعداد در زبان آلمانی  

خوب نکته مهمی که باید بگویم این است که در آلمانی تمامی اعداد مونث هستند.

**************************************************
null/نُل/صفر
eins /آینس/ یک
zwei/تسوای /دو
drei /دِقای/ سه vier /فیه/ چهار
fünf/فونف/ پنج
sechs /زکس/ شش
sieben/زیبن / هفت
acht /آخت/ هشت
neun/نُین / نه
zehn /تسین / ده
elf/ اِلف/ یازده
zwölf /تسوُلف/ دوازده
dreizehn/دِقایت سین/ سیزده
vierzehn /فیهت سین/ چهارده
fünfzehn/فونفت سین/ پانزده
sechzehn /زِشت سین/ شانزده
siebzehn/زیبت سین/ هفده
achtzehn /آخت سین/ هیجده
neunzehn/نوینت سین/ نوزده
zwanzig /تسوانتسیش/ بیست
einundzwanzig/آین اُنت تسوانتسیش/ بیست و یک
dreißig /قایسیش/ سی
einunddreßig/آین اُنت دقایسیش/ سی و یک
vierzig /فیهت سیش/ چهل
fünfzig/فونفت سیش/ پنجاه
sechzig/زشت سیش/شصت
siebzig/زیبت سیش/هفتاد
achtzig/آخت سیش/هشتاد
neunzig/نوینت سیش/نود
hundert/هوندِرت/صد
hunderteins/هوندرت آینس/صد و یک
zweihundert/تسوای هوندِرت/دویست
tausend/تاو زِند/هزار
zehntausend/تسن تاو زند / ده هزار
hunderttausend/هوندرت تاو زند/صد هزار
dreihunderttausendvierhundert/دقای هوندرت تاوزند فیه هوندِرت/سیصد هزار و چهارصد
eine Million/آینه میلیون/یک میلیون
eine Milliarde/آینه میلیادِ/یک میلیارد


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 8 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه