تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

تماس با خط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

اولویت با تماس از تلفن ثابت میباشد.

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

دفترچه انتخاب رشته آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد 96 - 97


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۱۶     بازدید :    ۶۳۸
داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده اند باید دفترچه انتخاب رشته آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد 96 - 97 را دانلود کنند و پس از دریافت و مطالعه کامل دفترچه راهنمای کارشناسی ارشد ، در زمان مقرر یعنی 20 خرداد ماه جهت انجام انتخاب رشته به سایت مراجعه کنند. بسیاری از داوطلبین زمان کافی برای مطالعه دفترچه انتخاب رشته و بررسی شرایط انتخاب رشته ندارند. سامانه صدای مشاور جهت کمک به این دسته از داوطلبان، با توجه به رتبه قبولی داوطلب، انتخاب رشته داوطلبین را تنها با یک تلفن انجام میدهد. افرادی که تمایل به انتخاب رشته کاملا درست و مناسب رتبه خود دارند، میتوانند با صدای مشاور تماس بگیرند تا انتخاب رشته آنها به صورتت  کامل انجام شود.
 

 

دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 - 97

آیا میخواهید از اطلاعات دفترچه کارشناسی ارشد 96 با خبر شوید اما زمان و حوصله مطالعه دفترچه کارشناسی ارشد را ندارید؟  یا در رابطه با انتخاب رشته چگونگی انجام آن ویا اینکه آیا در رشته ای که به آن علاقه دارید می توانید قبول شوید برای دسترسی به نرم افزار انتخاب رشته و مشاوران انتخاب رشته و دسترسی به دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 - 97 با سامانه صدای مشاور در تماس باشید و ثبت نام و انتخاب رشته خود را بدون حضور به ثبت برسانید و در آخر پرینت آن را دریافت و مشاهده کنید. جهت تماس یا صدای مشاور  با شماره 9099071611  تماس بگیرید.تماس از تلفن ثابت از 8 صبح تا 12 شبشرایط عمومی و اختصاصی در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96

 
طبق دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.
شرايط عمومي طبق دفترچه کارشناسی ارشد:
الف) اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ب) ملتزم بودن به احكام عملي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات). تبصره 1 : ملاك، وضع كنوني داوطلب در هنگام ثبتنام است. تبصره 2 : اقليتهاي ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احكام اسلام).
ج) عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران. تبصره: در صورتي كه داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود.
د) نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلامهاي انجام شده.
ه) عدم احراز فساد اخلاقي.
و) عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال (در صورت اشتغال فعلي).
ز) برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
* تذكر مهم: ضوابط گزينش دانشگاه تربيت مدرس، با ساير دانشگاهها متفاوت بوده و داراي گزينش خاص است.
 
 
شرايط اختصاصي طبق دفترچه کارشناسی ارشد:
الف) داشتن مدرك كارشناسي (ليسانس) يا كارشناسي ارشد (فوق ليسانس يا دكتراي حرفهاي) يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسـي كـه مـدرك مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. تبصره 1 :شركت مجدد فارغالتحصيلان دورههاي كارشناسي ارشد و يا دكتري در همان رشته قبلي و همچنين شركت دانشجويان دوره كارشناسـي ارشـد و دوره دكتري ممنوع ميباشد و اين داوطلبان حق ثبتنام و شركت در آزمون را ندارند.
لذا فارغ التحصيلان با توجه به ضوابط مندرج در اين دفترچه بـه جـز در رشتهاي كه فارغ التحصيل شدهاند در صورتي كه از لحاظ نظام وظيفه مشكلي نداشته باشند ميتوانند در يكي از رشتههاي مندرج در دفترچه راهنمـاي آزمون شركت نمايند . ضمناً لازم است به تذكر مهم ذيل توجه نمايند.
تذكر مهم: بر اساس بخشنامه شماره 47/2 مورخ 10/1/83 معاون محترم آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با توجه بـه محـدود بـودن امكانـات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز ضرورت توزيع عادلانه امكانات مذكور بين متقاضيان، هر يك از داوطلبان ورود بـه آمـوزش عالي در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها براي يك بار ميتوانند از امكانات دولتي استفاده نمايند. لذا پذيرفتهشدن براي بار دوم در دورههـاي روزانه مستلزم پرداخت شهريه معادل دوره شبانه خواهد بود.
تبصره 2 :فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته هاي گروه پزشكي متقاضي شركت در اين آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام بايد توجه داشته باشند كه از لحـاظ طـرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وضعيت خود را مشخص و از نظر وزارت مذكور منعي براي ثبتنـام و شـركت در آزمـون و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اين صورت عواقب مترتب بر آن به عهده شخص متقاضي خواهد بود. تبصره 3 :فارغالتحصيلان و دانشجويان رشتههاي دبيري بايد قبل از ثبتنام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط وزارت آموزش و پرورش را مبني بر ادامه تحصـيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام قبولي در دانشگاه ارائه نمايند. بديهي است در صورت قبولي بايد مجدداً به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند. تبصره 4 :دارندگان مدارك تحصيلي معادل كه در سنوات قبل موفق به قبولي در آزمونهاي جامع دارندگان مدرك معادل نشدهانـد، مـيبايسـت حـائز شـرايط «آييننامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشـگاههـا و مؤسسـات آموزش عالي ابلاغ گرديده باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمونهاي جامع دارندگان مدرك معادل سـنوات قبل شدهاند، مشمول اين مصوبه قرار نميگيرند و ميتوانند در اين آزمون شركت نمايند. تبصره 5 :بر اساس مصوبه جلسه 221 مورخ 23/1/1390 شوراي معين انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 19/11/89 وزارت آموزش و پرورش، فرهنگيـان داراي مدرك معادل كارشناسي ميتوانند با توجه به شرايط ذيل در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1395 ادامه تحصيل دهند. فرهنگيان داراي مـدرك معـادل كارشناسي شركت كننده در اين آزمون در صورت پذيرفته شدن در مقاطع كارشناسي ارشد ميتوانند در اين مقطع ادامه تحصيل داده و در پايـان دوره مدرك رسمي دريافت نمايند.
1 -وزارت آموزش و پرورش موظف است صرفاً در رشتهها و مناطق مورد نياز، اين مصوبه را اعمال نمايد.
2 -اين مصوبه صرفاً شامل افرادي ميشود كه تا تاريخ 3/9/1377 مدرك معادل كارشناسي خود را اخذ نموده باشند.
3 -واحدهاي درسي مقطع تحصيلي كارشناسي معادل افراد پذيرفته شده، بايد مورد ارزشيابي قرار گرفته تا در صورت نياز نسـبت بـه گذرانـدن واحـدهاي اساسي و ضروري اقدام نمايند.
تبصره6 :داوطلبان شاغل در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبتنام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند. ب) براساس مصوبه جلسه 334 مورخ 7/11/75 شوراي برنامهريزي آموزش عالي به فارغالتحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي معتبر خارجي كه به دليـل كيفيت (اعتبار دانشگاه و محتواي درسي) به مدرك فارغالتحصيلي ارزشيابي شده آنان عنوان معادل تعلق گرفته است، اجازه داده ميشود كه در ايـن آزمـون ثبتنام و شركت نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن، چنانچه حداقل 80 درصد نمره حدنصاب گزينش آزاد در رشته امتحاني و در سهميه آزاد (غير از كدرشته محلهاي بورسيه و هر نوع سهميه ديگر) را كسب نمايند، عنوان معادل از مدرك تحصيلي آنان حذف و مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود. ج) بر اساس مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده توسط مديريت يكي از حوزههاي علميـه قـم و خراسان، فضلا و طلاب حوزههاي علميه كه بر اساس مدرك صادر شده توسط مديريت يكي از حوزههاي علميه قم و خراسان دوره سطح 2 را گذراندهاند و يا تا تاريخ 31/6/95 فارغالتحصيل ميشوند، منحصراً ميتوانند در هر يك از كدرشتههاي امتحاني گروه علوم انساني ثبتنام و در آزمـون آن شـركت نماينـد و در صورت پذيرفتهشدن مشروط به گذراندن دروس پيشنياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي است اين دسته از داوطلبان بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط يكي از مديريتهاي حوزه علميه قم و يا حوزه علميه خراسان صادر گرديده است در اختيار داشته باشند. د) پذيرفتهشدگان نهايي دوره روزانه آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1394) اعم از پذيرفته شدگان در شهريورماه و يا پذيرفته شدگان در مرحلـه تكميـل ظرفيت) حق ثبتنام و شركت در اين آزمون را ندارند.
تبصره: پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي تحصيلي دوره شبانه، نيمهحضوري، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، بينالملـل و دوره مجازي در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1394 در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولي و يا انصراف از آن بـا رعايـت سـاير شـرايط و ضوابط ميتوانند در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1395 ثبتنام و شركت نمايند. ه ) دانشجويان سالآخر و دانشآموختگان مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته كه از تاريخ 31/6/1386 به بعد فارغالتحصيل شدهاند، در صورتيكه معـدل آنـان كمتر از 12 باشد، حق ثبتنام و شركت در اين آزمون را ندارند. و) پذيرفتهشدگان با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره كارشناسي ارشد، در موقع ثبتنام تعهد بسپارند تا در محلـي كـه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت نياز تعيين ميكند به خدمت اشتغال ورزند.
تبصره: پذيرفتهشدگان شاغل در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهاي دولتي با توجه به تعهدات آموزش رايگان بايد برابر طول مدت تحصيل دوره كارشناسـي ارشد، در موقع ثبتنام به وزارتخانه، سازمان و يا نهاد دولتي مربوط تعهد خدمت بسپارند. ز) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به هيچيك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي اعطاء نمينمايد. ح) بهرهمندان از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان چنانچه قصد ادامه تحصيل در مقطع بالاتر را داشته باشند، ميتوانند با سپردن تضمين كافي (بـه تشـخيص صندوقهاي رفاه دانشجويان) به صندوقهاي مذكور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصيلي جديد موكول نمايند. تبصره: چنانچه هر يك از فارغالتحصيلان پس از اشتغال و كسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده باشند، مشمول تسـهيلات موضـوع اين بند نخواهند شد و لازم است قبل از ثبتنام در مقطع تحصيلي جديد با صندوقهاي رفاه دانشجويان تسويه حساب نمايند
 
 

 سهمیه رتبه اول كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96


1) برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي با معرفي مركز المپياد و كسب حدنصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر كد محل تحصيل ، توسط سازمان سنجش به صورت مازاد بر ظرفيت به يكي از دانشگاه ها معرفي مي شوند.
2) دانشجويان نمونه كشوري، رتبه هاي نهايي اول تا سوم جشنواره هاي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي و همچنين دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي، به شرط كسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده.
3) دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه براساس مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي كه در اين آزمون ثبت نام و شركت نموده اند، در صورت احراز حدنصاب علمي لازم ( 90 درصد) و ساير شرايط گزينش به شرح تبصرهاي 1 تا 7 ذيل تخصيص داده مي شود.
4) سازمان سنجش حداكثر معادل ده درصد (با تقريب اضافي) در هر كدرشته محل تحصيل دوره بالاتر را براساس اولويت نمره و انتخاب رشته متقاضيان به حائزين شرايط اختصاص خواهد داد.
تبصره 1- حداكثر مدت تحصيل براي دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته هشت نيمسال و براي دانش آموختگان دوره كارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال مي باشد . ضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايد حائز بالاترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي موسسه محل تحصيل خود باشد.
تبصره 2- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفند يك بار در هر سال به ازاي هر رشته، از بين فارغ التحصيلان رتبه اول كليه رشته هاي آموزشي خود در مقطع كارشناسي كه حداكثر تا يكسال تحصيلي از تاريخ فراغت از تحصيل آنها نگذشته باشد، فقط يك نفر را كه بالاترين معدل كل را كسب كرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش كشور معرفي نمايند. افراد مشمول صرفاً براي يكبار مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده نمايند.
تبصره 3- براساس آيين نامه مزبور دانشجويان مقطع كارشناسي در كليه دوره ها چنانچه از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور وارد دوره هاي فوق شده باشند مي توانند از تسهيلات رتبه اولي بهره مند شوند.
تبصره 4- دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه ها و مراكز علمي غير وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي توانند از مز اياي اين آيين نامه بهره مند شوند.
تبصره 5- آن دسته از دانشجويان رتبه اول دوره كارشناسي كه براساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته نيستند، نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.
تبصره 6- هر يك از فارغ التحصيلان رتبه اول، در گزينش نهايي ابتدا در هر يك از اولويت هاي انتخابي با سهميه ثبت نامي و در صورت عدم قبولي، در امتياز رتبه اول گزينش مي شوند. بديهي است چنانچه داوطلبي در اولويت اول در سهميه ثبت نامي پذيرفته نشود و با امتياز رتبه اول پذيرفته شود؛ اولويت هاي بعدي وي بررسي نخواهد شد . ضمناً در صورت عدم قبولي، وضعيت وي به همين ترتيب در ساير اولويت ها (در صورتي كه داوطلب اولويت هاي بعدي را انتخاب كرده باشد) بررسي خواهد شد.
تبصره 7- افرادي كه با توجه به امتياز رتبه اول پذيرفته نشوند، ادامه تحصيل آنان همانند ساير داوطلبان و از طريق شركت در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سنوات بعد ميسر خواهد بود.
* تذكر: افرادي در امتياز رتبه اول گزينش خواهند شد كه ضمن واجد شرايط بودن، اطلاعات آنان براساس مندرجات فرم تاييديه رتبه اول (مندرج در صفحه 272 ) توسط معاونت آموزشي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل آنان حداكثر تا تاريخ  مرداد 96 منحصراً از طريق پرتال اينترنتي به اين سازمان اعلام گردد. بديهي است در غير اينصورت سهميه رتبه اول براي آنان لحاظ نخواهد شد. لذا ضرورت دارد كليه داوطلبان متقاضي از اين امتياز كه مجاز به انتخاب رشته گرديده اند فرم مذكور را تكميل و حداقل تا سه هفته قبل از تاريخ فوق تحويل معاونت آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط نمايند. ضمناً مشمولان اين آيين نامه مجازند حداكثر تا يكسال تحصيلي بعد از تاريخ فراغت از تحصيل و صرفاً براي يك بار از تسهيلات آن بهره مند شوند.


يادآوري هاي مهم دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 - 97


1) داوطلبان دقت نمايند در ستون ملاحظات برخي رشته هاي تحصيلي، پذيرش با ضرايب يكي از گرايش هاي ديگر رشته عنوان گرديده، لذا داوطلباني كه بر اساس نتيجه مندرج در كارنامه مجاز به انتخاب رشته يا گرايش درج شده در ستون ملاحظات شده اند، مي توانند اين گونه محل ها را نيز در صورت تمايل انتخاب نمايند. همچنين در كنار عنوان رشته امتحاني در بالاي جداول رشته هاي تحصيلي، كد ضريب مربوط به همين منظور نيز درج شده است.
2)  با توجه به اينكه كد محل هاي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي پس از گرفتن تأييديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبان گرامي اكيداً توصيه مي گردد قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود، جزئيات و اطلاعات مربوط به كد رشته هاي انتخابي (محل دانشگاه، دوره، ميزان شهريه دوره هاي مختلف و ...) را مطالعه نموده و مد نظر داشته باشند.
3) آن دسته از داوطلباني كه در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396 پذيرفته شوند و داراي مدرك كارشناسي غير متناسب با رشته قبولي باشند، موظف به گذراندن دروس پيش نياز (جبراني) به تشخيص گروه آموزشي مربوط بوده و هزينه دروس پيش نياز (جبراني) نيز توسط دانشجو پرداخت مي شود.
4) همانگونه كه در دفترچه شماره يك آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396 درج گرديده، با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي از يك سو و لزوم توزيع عادلانه فرصت هاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني كه قبلاً با استفاده از امكانات دولتي تحصيلات خود را در رشته اي در همان مقطع گذرانده اند مجاز نيست. اين قبيل داوطلبان در صورت دارا بودن ساير شرايط و ضوابط آزمون (به خصوص شرايط نظام وظيفه براي داوطلبان مرد) مي توانند براي دوره نوبت دوم در همان مقطع داوطلب شوند و يا در صورت قبولي در دوره روزانه به شرط پرداخت شهريه دوره نوبت دوم رشته مربوط مي توانند در رشته جديد ادامه تحصيل دهند . بر همين اساس پذيرش آن دسته از دانش آموختگاني كه تحصيلات خود را قبلاً در دوره نوبت دوم گذرانده اند، برا ي رشته هاي روزانه در همان مقطع بلامانع است.
دفترچه انتخاب رشته آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد 96 - 97 هم اکنون قابل دریافت است.
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611


تماس با خط همراه اول  99225595

تماس با خط ایرانسل  02149737

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 8
 
   

سوالات کاربران
سلام خسته نباشید،کسانی که تلفن ثابت ندارند راه دیگه ایی وجود نداره که از صدای مشاور کمک بگیرند؟؟لطفا جواب بدید،ممنونم
ر صورتی که شما نمی توانید با شماره مشاوره 9099071611 از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید و یا تلفن ثابت در دسترس ندارید شما میتوانید از راه دیگری با مشاوران در تماس باشید شما میتوانید با کلیک بر روی گزینه پرداخت به درگاه اینترنتی سامانه متصل شده و دانلود مشاوره با تلفن ویژه را انتخاب نمایید. دانلود مربوطه را انجام دهید و طبق دستورالعمل پیگیری نمایید . سوالات خود را مشخص نمایید . مشاوران در اسرع وقت با شما تماس میگیرند . هزینه مشاوره 25000 تومان پس از پرداخت شماره پرداخت خود را از طریق مشاوره آنلاین به ما اطلاع دهید. http://www.ssmt.ir/getDownload.php?ID=28&code=1448095653

نسخه قابل چاپ