تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت 96 - 97


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۱۷     بازدید :    ۵۰۳۳

این مقاله در جهت شناساندن لیست رشته های کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت 96 - 97 یا همان رشته های پیراپزشکی به شما داوطلبان عزیز تهیه گردیده است با استفاده از مطالب مفید این مقاله بتوانید راحت تر و محکم تر هدف خود را انتخاب کنید. با توجه به حساسیت بخصوص رشته های پیراپزشکی و شرایط بازار کار موجود در جامعه رقابت در این رشته ها و در این مقطع خیلی بیشتر و بالاتر از سایر مقاطع تحصیلی است.


رشته های کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت 96

رشته های وزارت بهداشت(رشته های پیراپزشکی) از پرطرفدارترین رشته ها در ایران و جامعه ما می باشند. همین امر باعث رقابت بسیار بالا برای ورود به این رشته شده است.

علاقه مندان و داوطلبان گرامی رشته های کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت می توانید جهت کسب اطلاعات در رابطه با ثبت نام کاردانی به کارشناسی-شرایط ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت و ضوابط موجود با مشاوران سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس حاصل نمائید.

رشته های کاردانی به کارشناسی علوم پزشکی شامل این رشته های می باشد:

اتاق عمل

بهداشت عمومی

تکنولوژی پرتوشناسی

علوم آزمایشگاهی

مامایی

هوشبری

فوریت های پزشکی 

بهداشت حرفه ای


شرط لازم برای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت


از شروط لازم برای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت شرط تجانس رشته است. بدین صورت که باید رشته مقطع کاردانی با رشته کارشناسی ناپیوسته مورد تقاضا باید متجانس باشد.

گزینش در آزمون کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت بر اساس نمراه آزمون، ظرفیت پذیرش و کد رشته محل انتخابی می باشد.

در مورد رشته فوریت های پزشکی،  ﺟﻨﺲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﻓﻘﻂ ﻣﺮد  دا ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺬﻳﺮش  داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﻪ روش ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮاي ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .  – در این رشته دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش دانشجو ندارد.

در رابطه با رشته مامایی، جنس پذیرش فقط زن می باشد  در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دانشگاهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧـﻲ از واﺣـﺪﻫﺎ از ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، از ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ داﻧﺸـﺠﻮ  ﻣـﻲ  ﭘـﺬﻳﺮد .  

در مورد رشته اتاق عمل، داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻲ و روحی برخوردا  ﺑﺎﺷﻨﺪ.در این رشته دانشگاه آزاد اسلامی نیز پذیرش دانشجو دارد.

در رابطه با رشته بهداشت عمومی،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ  وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻛﺎرداﻧﻬﺎي رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻛـﺎرداﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﻣﺪارس ﻛﻪ ﻣـﺪارك آﻧـﺎن از   ﺳـﻮي وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺻـﺎدر ﮔﺮدﻳـﺪه، ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن کارشناسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ دانشگاه های  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

در رشته پرتو شناسی دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش دانشجو ندارد.


جهت کسب اطلاعت بیشتر در رابطه با:

شرایط ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت

زمان ثبت نام

شرایط و ضوابط ثبت نام 

معرفی منابع معتبر آزمون

نمونه کارنامه قبولی آزمون های گذشته

با مشاوران سامانه صدای مشاور تحصیلی تماس حاصل نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 4 و 4
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه