تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دانلود رایگان نمونه سوال ویژوال بیسیک برای دانش اموزان کاردانش


تاریخ :    ۱۳۹۵/۱۱/۲۸     بازدید :    ۷۵۶۰

 دانلود رایگان نمونه سوال ویژوال بیسیک برای دانش اموزان کاردانش

--------------------------

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی برنامه ریزی درسی و تحصیلی

و کنکور

برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613  تماس حاصل فرمایید

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

حتي ايام تعطيل

 ----------------------------------------

دانلود رایگان نمونه سوال ویژوال بیسیک برای دانش اموزان کاردانش

1-روشهای برنامه نویسی بطورکلی به ...............تقسیم می شود.

الف)تابع گرا                    ب)شی گرا                      ج)رفتار گرا                     د)تابع گرا وشئ گرا

 

2- ( GUI ) یعنی ...............

الف) ارتباط با برنامه نویسی بصورت گرافیکی              ب) محیط های توسعه یافته مجتمع

ج) استفاده از زیر برنامه های آماده                             د) استفاده از توابع ویندوز

 

3-کدام ویژگی vb امکانات گرافیکی را در برنامه نویسی فراهم می کند؟

الف )API          ب)IDE                         ج)GUI                         د)OOP

 

4-کدام گزینه برای نمایش شکل ظاهری فرم فعال درپنجره پروژه بکار می رود؟

الف) view code             ب) view object ج)  form           د)form layot    

 

5-برگه Recent  از پنجره New project چه چیزرا نشان می دهد؟

الف) جهت ایجاد یک پروژه جدید                              

ب)برای بازکردن پروژه ای که ازقبل بوجودآمده           

ج) لیستی از آخرین پروژه باز شده یا ایجادشده            

د ) همه موارد

 

6- کدام مورد شمارا قادر می سازد تا در زمان طراحی ، موقعیت پنجره فرم را درهنگام اجرا تعیین کنید؟

الف)Form layout                                              ب)Toggle folder                                 

ج)view object                                                  د)view code

           

7-کدامیک ازنامهای زیر می تواند به عنوان نام متغیر باشد ؟

الف) 1_ar        ب) ar_2               ج) ar3                          د) –ar

 

8-در عبارت مقابل نوع متغیرهای X و Y چیست ؟  dim X as single , y as long       الف) اعشاری با دقت مضاعف و صحیح بلند

ب) اعشاری با دقت معمولی و صحیح معمولی

ج) اعشاری با دقت مضاعف و صحیح معمولی

د) اعشاری با دقت معمولی و صحیح بلند

 

9-عملگر EQv برعکس کدام عملگر است؟

الف)OR                        ب)AND                        ج)IMP             د)XOR

 

10- مقدار A   چقدر است؟

A=(46-8/2^2)*(40/8)


الف )220                       ب)290                          ج)120                           د)200   

 

11-زمانی که یک فرم برای اولین بار به حافظه منتقل می شود کدام رویداد فعال می شود؟

الف )Unload                 ب)Load                        ج)Active                      د)De-Active    12-جهت فعال نمودن سریع پنجره properties از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟

الف )       shift+f5         ب)F4                            ج)Ctrl+p                                  د)F5    

 

13-کدام گزینه مربوط به تغییرعنوان کنترل Label  می باشد؟

الف) Name                   ب)  Aligment               ج) Label          د)Caption

 

14 -اگر A=15خروجی برنامه زیر چیست؟

If a mod 5=0 then"ok"

Else "cancel"

الف )ok             ب)cancel                      ج)ok- cancel                 د)3      

 

15 -حلقه زیر چند بار تکرار می شود؟

الف)4 بار                                                                                                                        I=1

ب)5 بار                                                                                                           Do while I<5

ج) 3 بار                                                                                                                      I=I+1

د) 6 بار

                                                                                                                                    loop

16 -ماژولهای استاندارد دارای چه پسوندی هستند ؟

الف)bas                        ب) est                           ج) cls                           د) mbs

 

17 -متغییرهای که در برنامه اصلی یا زیربرنامه ها یا توابع تعریف می شوند به صورت پیش فرض چه نوعی دارند؟

الف )محلی                      ب)سراسری                    ج)داخلی                         د)خارجی

 

18-حاصل عبارت replace("book","o","t",3) چیست ؟

الف)botk                      ب)bttt                          ج)bttk                          د)btok

 

19-خصوصیت مهمی که فقط در کنترل  Imageوجوددارد کدام است؟

الف)size                        ب)style                                    ج)stretch                     د)zoom     

 

20-مهمترین خصوصیت کنترل Shape که می توان با آن اشکال مختلفی رسم نمود ،کدام است؟

الف)Width                    ب)fillstyle                    ج)Fillcolor                   د)Shape

 

21-کدام کنترل وقتی برروی فرم قرار می گیرد بصورت مستقل عمل می کنند وهر بار کلیک روی آنها ، وضعیت آنها را از حالت انتخاب به عدم انتخاب و بر عکس تبدیل می نماید؟

الف)Option                   ب)Fram            ج)Checkbox                د)picture

 

22-خاصیت مهم کنترل Image  کدام است؟

الف)Stretch                  ب)Picture                     ج)Shape                      د)Style

 

23-پارامتر اختیاری Bf  در دستورline منجر به ایجاد چه شکلی می شود؟

الف)خط                                                 ب)چهار ضلعی خالی                      

 ج)چهار ضلعی تو پر                     د)چهارضلعی گوشه دار

                  

24-کدام متدرنگ پیکسل خاصی ازفرم رابرمی گرداند؟

الف)color                      ب)pset             ج)poin              د)ب و ج

                         

25-کدام مورد زیر در شی Printer باعث می شود عمل چاپ آغاز و اطلاعات خواسته شده چاپ شود .

الف) CurrentX                ب) EndDoc                 ج) Print               د) Print Start

 

26 - توسط کدام پارامتر Key Down می توان کد اسکی کلید فشرده شده را مشخص نمود ؟

الف)Button     ب) Key Press              ج) Key Code                     د) Shift

 

27 - مقداری که نشان دهنده وضعیت کلیدهای Alt,Shift,ctrl    درهنگام رخ دادن رویدادهای ماوس می باشد ،در چه متغییری ریخته می شود؟

الف)Shift                      ب)Ctrl                          ج)Alt                            د)Temp           

 

28- برای اجرا برنامه به کدام یک از روشهای زیرمی نوان عمل نمود؟

الف)منویRun←Start                                        ب)کلید F5                     

ج)دکمه  start ازنوارابزار                                     د)همه موارد             

 

29- کدامیک از گزینه های زیر برنامه ها را خط به خط اجرا می کند؟

الف)Run/start                         

ب)Run/break                          

ج)Debug/step into     

د)Run/restart 

 

30-با انتخاب کدام یک ازگزینه های زیر می توان یک فایل ترتیبی را ازانتهای آن بازکرد ،به طوری که اطلاعات قبلی پاک نشود؟

الف)Append                 ب)Input                        ج)Output                     د)Random

 

31-برای باز کردن فایلی بصورت خروجی برا ی افزودن داده به آن بدون از بین رفتن داده های قبلی کدام گزینه بکار می رود؟

الف)Append                 ب)Output                     ج)Input                        د)Binery

 

32- دستور زیر چه عملی انجام می دهد؟

Open "kh"for input as#

الف) فایل kh  را برای خواندن باز می کند.                

ب) فایل kh  را برای نوشتن باز می کند.       

ج) فایل kh  را برای خواندن ونوشتن باز می کند.       

د) فایل kh  را فقط ایجاد می کند.     


33-کدام گزینه شکل صحیح فرمان write  را نشان می دهد؟
الف)Write#1,str $,n%                         ب)write 13,str$,n%                            

ج)write str $,n5,#1                                             د)write str$,n%1#

 

34-در پروژه های vb کدام دستور برای ساخت کلاس و کلکسیون بکار می رود؟

الف)object models                                           ب)classbuilder

 ج)classmodule                                               د)object          

 

35-کوچکترین عنصریک پایگاه داده ...........نام دارد.

الف)رکورد                      ب)فیلد                            ج)Data Base               د)جدول داده              

 

36-در یک پایگاه داده جهت حرکت به رکورد بعدی از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

 

الف) MoveNext              ب) MoveLast            ج) AddNew                   د) Update

 

37- تعداد بايت های داده های زير را به ترتيب از چپ به راست کدامند ؟

Boolean - currency – integer  - long

الف) 4-4-8-2        ب) 8-4-8-4            ج)4-2-8-2             د) 8-2-4-4

 

38- در کنترل Data برای جستجوی آخرین رکورد از کدام متد استفاده می شود؟

الف)Findfirst                ب)Findnext              ج)Findlast                       د)Findprevious

 

39-کدامیک از گزینه های زیر TextBox را به عنصری در خود فرم مرتبط می کند ؟

الف)Record Source         ب) Data Source        ج) Data Field               د) Field Name

 

40- کدام یک از دستورهای زیر فایلی به نام m.doc را در صورتی که موجود نباشد می سازد ودر غیر این صورت محتویات قبلی را پاک می کند؟

الف)open"a:/m.doc"for output as # 1                       

ب) open"a:/m.doc"for append as # 1           

ج) open"a:/m.doc"for input as # 1   

د)open "a:/m.doc"     

صدای مشاور , مشاوره تخصصی پیرامون موارد زیر

 • ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد  95 - 96
 • ثبت نام کارشناسی ارشد  دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور- غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 95 - 96
 • ثبت نام دکتری دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام کاردانی به کارشناسی  دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 95
 • ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام کاردانی به کارشناسی با آزمون و بدون کنکور
 • ثبت نام کاردانی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 95
 • ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام کاردانی با آزمون و بدون کنکور
 • ثبت نام  کارشناسی  دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد 95
 • ثبت نام  کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی - پیام نور - غیرانتفاعی - پردیس بین الملل
 • ثبت نام  کارشناسی با آزمون و بدون کنکور

سامانه صدای مشاور تحصیلی

مشاور دهنده تخصصی دانشگاه ها در مقاطع مختلف

برای تماس با مشاورین  از تلفن ثابت با شماره  9099071613  تماس حاصل فرمایید.


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه