تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران


تاریخ :    ۱۳۹۳/۱۰/۲۳     بازدید :    ۹۸۵

-تعريف ايثارگر: همكاراني كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند ايثارگر تلقي مي‌گردند.

الف) رزمندگاني كه حداقل شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در جبهه‌هاي حق عليه باطل در فاصله زماني 31/6/59 لغايت 29/5/67 «تاريخ آتش‌بس» خدمت نموده باشند.

ب) آزادگان، اسرا و مفقودين

ج) جانبازان

2-مزاياي ايثارگري:

بر اساس بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از تاريخ 1/1/70 به ايثارگران عزيز مزايايي به شرح زير تعلق مي‌گيرد.

الف) مزايايي كه رزمندگان از آن بهره‌مند مي‌شوند.

1/الف) رزمندگاني كه حداقل شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در جبهه‌هاي حق عليه باطل خدمت نموده باشند همواره از يك گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي خود و چنانچه بيش از سه سال در جبهه‌هاي حق عليه باطل حضور داشته باشند همواره از دو گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي خود برخوردار مي‌گردند.

2/الف) به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاريخ 23/5/69 به ميزان شش درصد و به ازاء هر سال سابقه خدمت غير داوطلبانه در جبهه تا تاريخ 23/5/69 به ميزان سه درصد از افزايش سنواتي تشويقي بهره‌مند مي‌شوند.

3/الف) دوران مأموريت آموزشي رزمندگاني كه حداقل شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند به عنوان تجربه مفيد براي ارتقاء گروه قابل محاسبه مي‌باشد.

4/الف) به استناد بخشنامه شماره 27/710-26/4/81 وزارتي و در اجراي بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت15744-27/1/76 هيئت محترم وزيران، نصف مدت خدمت كليه نيروهايي كه در طول سال‌هاي دفاع مقدس از 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 از طريق ارگانهايي غير از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي نظير كميته‌ي امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي، خبرگزاري جمهوري اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و ترابري (اداره كل راه كربلا) به مناطق عملياتي و جنگي جنوب و غرب كشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمينه‌هاي فرهنگي-تبليغي-پشتيباني-امدادي و فني و مهندسي فعاليت داشته‌اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقي شده و مشمول امتيازات جبهه و جنگ موضوع بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار مي‌گيرند.

5/الف) تشخيص مدت حضور در مناطق عملياتي و جنگي و نوع خدمت «داوطلبانه يا موظف» و تأييد مدارك و صدور گواهي مربوط توسط كميسيوني كه در ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي‌شود انجام مي‌گيرد.

6/الف) تاريخ اجراي دستورالعمل بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت15744-27/1/76 هيئت محترم وزيران از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور «27/1/76» مي‌باشد.

ب) مزايايي كه به آزادگان تعلق مي‌گيرد:

1/ب) آزادگان از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار خواهند بود.

2/ب) در صورتي كه آزاده‌اي نتواند به دلائلي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر استفاده نمايد، يك گروه علاوه بر گروه استحقاقي مستخدم به وي اعطاء مي‌شود.

3/ب) مستخدمين آزاده كه در عين حال جانباز نيز باشند فقط مي‌توانند از يك مقطع تحصيلي بالاتر استفاده نمايند.

4/ب) آزادگان تا حداكثر سه سال سابقه اسارت يا مفقوديت همواره از يك گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي خود و چنانچه بيش از سه سال سابقه اسارت يا مفقوديت داشته باشند همواره از دو گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي خود برخوردار مي‌گردند.

5/ب) به ازاء هر سال اسارت و مفقوديت به ميزان شش درصد از افزايش سنواتي تشويقي بهره‌مند مي‌شوند.

6/ب) به دوران اسارت، آزادگان به ازاي هر سال اسارت يك ماه مرخصي تعلق مي‌گيرد كه بر اساس تبصره ذيل ماده 8 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/67 و بخشنامه شماره 30/710-11/5/84 اداره كل امور اداري، كليه مرخصي‌هاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخيره مي‌گردد و در صورت تمايل و درخواست آنان مي‌توانيم معادل حقوق و مزاياي مدت مذكور را به همكاران فوق‌الذكر پرداخت نماييم.

7/ب) دوران مأموريت آموزشي آزادگان به عنوان تجربه مفيد به منظور ارتقاء گروه قابل محاسبه مي‌باشد.

8/ب) بر اساس ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مدت اسارت «با تمايل آنان» به ازاء هر يك سال اسارت به مدت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي تلقي مي‌گردد و از ابتداي استخدام از آن بهره‌مند مي‌شوند و از هر لحاظ قابل احتساب مي‌باشد.

9/ب) چنانچه همكار آزاده‌اي از ماده 13 قانون حمايت از آزادگان استفاده نمايد ديگر نمي‌تواند از مزاياي بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بهره‌مند شود.

10/ب) مدت اسارت آزادگاني كه از ماده 13 قانون حمايت از آزادگان استفاده مي‌نمايند و در مشاغل ماده 2 دستورالعمل نحوه‌ي احتساب تجربه آموزشي «از قبيل آموزگار-دبير-هنرآموز-مربي امور تربيتي -متصدي كارگاه و آزمايشگاه» اشتغال به كار دارند از لحاظ تقليل ساعات كار و تجربه به ميزان دو برابر محاسبه خواهد شد.

11/ب) به استناد بخشنامه شماره 39/710-9/8/78 وزارتي، همكاراني كه از تاريخ 28/5/1332 تا 16/11/57 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند و بر اساس اعلام ستاد رسيدگي به امور آزادگان، آزاده تلقي شده‌اند،

مي‌توانند از مزاياي بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا از مزاياي ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بهره‌مند گردند.

ج) بهره‌مندي جانبازان از مزاياي مربوطه:

1/ج) جانبازان از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار خواهند بود.

2/ج) در صورتي كه مستخدم نتواند به دلائلي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر استفاده نمايد، يك گروه علاوه بر گروه استحقاقي مستخدم به وي اعطاء مي‌شود.

3/ج) جانبازان تا 40% از كار افتادگي از يك گروه تشويقي و بيش از 40% از كار افتادگي، از دو گروه تشويقي برخوردار مي‌گردند.

4/ج) در مورد جانبازان هر 10% از كار افتادگي آنان به منزله يك سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزايش سنواتي تشويقي قابل احتساب مي‌باشد.

5/ج) دوران مأموريت آموزشي جانبازان به عنوان تجربه مفيد به منظور ارتقاء گروه قابل محاسبه مي‌باشد.

6/ج) جانبازان با داشتن 20 سال سابقه خدمت همراه با 50 سال سن مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند و طبق ماده واحده قانون اصلاح نحوه‌ي بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 21/2/83 مجلس محترم شوراي اسلامي از 20 روز حقوق برخوردار مي‌شوند.

7/ج) به استناد بخشنامه شماره 44/710-20/9/78 و 2/710-22/1/80 وزارتي، جانبازان با 25% جانبازي و به بالا، مشمول تقليل ساعات كار روزانه خواهند بود.

8/ج) به استناد ماده 4 تصويب‌نامه شماره 28862/ت/17679ه-6/5/77 هيئت محترم وزيران، جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از تقليل ساعات كار بهره‌مند شوند با موافقت دستگاه ذيربط به ميزان كسر ساعات كار موظف استحقاقي به يكي از طرق زير با آنها رفتار مي‌شود:

1-احتساب اضافه‌كار ساعتي

2-افزودن به مرخصي استحقاقي

3-محاسبه مدت كسر ساعات كار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگي

9/ج) به استناد ماده 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون كه عهده‌دار پرستاري و مراقبت‌هاي ويژه جانبازان مي‌گردند «بنابر رأي كميسيون پزشكي تخصصي امور جانبازان» تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت.

10/ج) مراقبين جانبازان كه به هر دليل نتوانند از تقليل ساعات كار استفاده نمايند، كسر ساعات كار هفتگي مذكور براي آنان ذخيره نخواهد شد و بند 8/ج در مورد آنان اعمال نمي‌گردد.

gh


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه