تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۲۷     بازدید :    ۱۴۹۱

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز 

–مجموعه مدیریت

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1410 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی 8 - گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه 1411 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی 10 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 1412 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1413 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1414 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1415 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1416 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 5 - مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
روزانه 1417 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت بازرگانی 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 1418 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی 5 - گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
نوبت دوم 1419 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 1 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1420 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1421 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 1 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1422 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم
پیام نور 1423 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی 5 - -
پردیس 1424 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1425 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 5 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1426 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی - 3 گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه
روزانه 1427 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1428 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 3 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1429 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 3 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1430 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه - محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1431 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی ­گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1432 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت دولتی 5 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1433 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی
روزانه 1434 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش رفتارسازمانی
روزانه 1435 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
روزانه 1436 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش مدیریت منابع انسانی
نوبت دوم 1438 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 1 - عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1439 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 1 - عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1440 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 - عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1441 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 - عنوان رشته مدیریت دولتی - تصمیم ­گیری و خط ­مشی­ گذاری  -محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1442 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 - عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم
پیام نور 1443 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی 5 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 1444 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی 5 - گرایش رفتار سازمانی
پردیس 1445 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت دولتی - 3 گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1886 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 5 - عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج
روزانه 1446 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات - 2 پژوهش محور
روزانه 1447 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات 5 - -
روزانه 1448 دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1449 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فناوری اطلاعات 5 - -
نوبت دوم 1450 دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس 1451 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فناوری اطلاعات - 3 محل تحصیل پردیس دانشگاه
روزانه 1452 پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان مدیریت 3 - گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور
روزانه 1911 پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت بحران - پژوهش محور
روزانه 1453 دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است
روزانه 1454 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 5 - گرایش مدیریت سیاست­گذاری بخش عمومی
روزانه 1455 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 3 - گرایش مدیریت سیستم­ها
روزانه 1887 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 3 - گرایش مدیریت سیستم­ها - بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
روزانه 1456 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته سیاست­گذاری  علم و فناوری می­ باشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
روزانه 1457 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1458 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1459 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت می­باشد دانشگاه گرایش را مشخص می ­نماید.
روزانه 1460 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات می­باشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1461 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1462 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1463 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1464 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1465 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1466 دانشگاه تهران مدیریت 2 - مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
روزانه 1467 دانشگاه تهران مدیریت 3 - مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
روزانه 1468 دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیریت 8 - فقط مرد- مدیریت سیستم­ها- سایر شرایط در دفترچه
روزانه 1469 دانشگاه سمنان مدیریت 2 - گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1470 دانشگاه سمنان مدیریت 3 - مدیریت بازاریابی بین ­المللی
روزانه 1471 دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مدیریت 1 - گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1472 دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مدیریت 1 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1473 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 4 - گرایش تولید و عملیات
روزانه 1474 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 4 - مدیریت مالی
روزانه 1475 دانشگاه شیراز مدیریت 3 - گرایش مدیریت سیستم­ها
روزانه 1476 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­باشد
روزانه 1477 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی
روزانه 1478 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 1479 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - گرایش تولید و عملیات
روزانه 1480 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 4 - گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 1481 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 4 - گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1482 دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت 3 - گرایش رفتار سازمانی
روزانه 1483 دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت 3 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1484 دانشگاه مازندران-بابلسر مدیریت 2 - عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است.
روزانه 1485 دانشگاه مازندران-بابلسر مدیریت 7 - گرایش مدیریت تولید و عملیات
نوبت دوم 1486 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1487 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت- سیاست­ گذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون
نوبت دوم 1488 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1489 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1490 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1491 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1492 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1493 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1494 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1888 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت - توسعه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس 1495 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1496 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1497 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می ­باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1498 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1499 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش
پردیس 1889 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی - محل تحصیل پردیس البرز - کرج
پردیس 1920 دانشگاه تهران مدیریت 5 - محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1500 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 6 - عنوان رشته دکتری حرفه ­ای مدیریت گرایش تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری می­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد)
پردیس 1501 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می ­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران
پردیس 1502 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 3 - محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی
پردیس 1503 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 2 - گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1504 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 2 - مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1505 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1506 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1507 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1508 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1509 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 3 - محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1890 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 5 - عنوان رشته مدیریت - مدیریت رسانه ای - محل تحصیل پردیس البرز کرج
روزانه 1510 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت  گردشگری 5 - -
روزانه 1916 پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی مدیریت  گردشگری 2 - پژوهش محور
غیر انتفاعی 1511 دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی) مدیریت  گردشگری 4 - -
پردیس 1512 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت  گردشگری - 3 محل تحصیل پردیس دانشگاه

مشاورین سامانه صدای مشاور تحصیلی پاسخگوی سوالات شما پیرامون کنکور کارشناسی -کارشناسی ارشد -دکتری وانواع رشته ها می باشندجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید  

تماس از تلفن ثابت بدون کد ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

 پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


** به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های ناآگاهانه گذشته **


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 4 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه