تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی


تاریخ :    ۱۳۹۶/۳/۱۶    

چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی

 جهت مشاوره تخصصی کارشناسی ارشد کافیست

با تلفن ثابت با شماره 9099071611

و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.

 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )


چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی


چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی

 

وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

3

3

8876

8و1

غير مجاز

395

3718

3690

2438

2

غير مجاز

341

6142

6083

3337

3

غير مجاز

152

1839

1819

3569

4

غير مجاز

493

5742

5695

2258

5

مجاز

479

11

11

7624

6

غير مجاز

161

6487

6457

2866

7

مجاز

152

51

51

6132

9

           
 

18/73

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

نمره به درصد

نام درس

17/77

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

77/77

حقوق مدني

73/33

حقوق تجارت

95/55

ائين دادرسي مدني

95/55

متون فقه

سفيد

حقوق جزاي عمومي

سفيد

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

سفيد

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

411

404

5974

8و1

مجاز

395

159

158

6566

2

غير مجاز

341

11867

11808

2335

3

غير مجاز

152

1898

1878

3529

4

غير مجاز

493

582

567

4859

5

مجاز

479

120

119

6192

6

مجاز

161

88

87

7078

7

مجاز

152

6

6

8032

9

           
 

17/33

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

       

نمره به درصد

نام درس

46/66

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

52/22

حقوق مدني

56/66

حقوق تجارت

52/22

ائين دادرسي مدني

سفيد

متون فقه

سفيد

حقوق جزاي عمومي

سفيد

حقوق جزاي اختصاصي

73/33

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

63/33

حقوق بين الملل خصوصي

سفيد

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

24/00

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

52

52

7542

8و1

غير مجاز

395

1751

1723

3279

2

غير مجاز

341

5413

5354

3549

3

غير مجاز

152

1494

1474

3811

4

غير مجاز

493

2735

2688

2837

5

مجاز

479

28

28

7202

6

غير مجاز

161

1485

1455

4322

7

مجاز

152

61

61

6050

9

           
 

18/98

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

       

نمره به درصد

نام درس

43/33

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

68/88

حقوق مدني

33/33

حقوق تجارت

47/77

ائين دادرسي مدني

84/44

متون فقه

سفيد

حقوق جزاي عمومي

سفيد

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

سفيد

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

244

239

6446

8و1

غير مجاز

395

7001

6973

1983

2

غير مجاز

341

9885

9826

2586

3

غير مجاز

152

3760

3740

2878

4

غير مجاز

493

15797

15750

1663

5

مجاز

479

156

154

6026

6

غير مجاز

161

6511

6481

2861

7

غير مجاز

152

535

526

4519

9

           
 

14/95

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

       

نمره به درصد

نام درس

31/11

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

65/55

حقوق مدني

21/11

حقوق تجارت

31/11

ائين دادرسي مدني

84/44

متون فقه

-15/55

حقوق جزاي عمومي

11/11

حقوق جزاي اختصاصي

-11/11

حقوق بين الملل عمومي

-10/00

حقوق اداري

4/00

حقوق اساسي

2/22

حقوق مدني /تعهدات

-15/55

حقوق بين الملل خصوصي

-11/11

ائين دادرسي كيفري

6/66

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

-22/66

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 
 

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

269

263

6342

8و1

غير مجاز

395

3591

3563

2467

2

غير مجاز

341

7137

7078

3079

3

غير مجاز

152

2387

2367

3276

4

غير مجاز

493

5681

5634

2263

5

مجاز

479

311

304

5539

6

غير مجاز

161

6003

5973

2948

7

غير مجاز

152

554

544

4495

9

           
 
 

18/30

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

       

نمره به درصد

نام درس

20/00

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

46/66

حقوق مدني

32/22

حقوق تجارت

63/33

ائين دادرسي مدني

76/66

متون فقه

سفيد

حقوق جزاي عمومي

سفيد

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

سفيد

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

535

526

5676

8و1

غير مجاز

395

10987

10959

1722

2

غير مجاز

341

10376

10317

2511

3

غير مجاز

152

5192

5172

2637

4

غير مجاز

493

14470

14423

1722

5

مجاز

479

485

474

5189

6

غير مجاز

161

15791

15761

1722

7

غير مجاز

152

845

832

4191

9

           
 

17/22

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

       

نمره به درصد

نام درس

0/00

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

48/88

حقوق مدني

55/55

حقوق تجارت

27/77

ائين دادرسي مدني

61/11

متون فقه

سفيد

حقوق جزاي عمومي

سفيد

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

سفيد

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 
       

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

مجاز

682

516

507

5705

8و1

غير مجاز

395

1146

1118

3890

2

غير مجاز

341

4954

4895

3709

3

غير مجاز

152

1420

1400

3868

4

غير مجاز

493

1948

1901

3246

5

مجاز

479

196

192

5859

6

غير مجاز

161

853

825

4855

7

غير مجاز

152

311

306

4914

9

           
 

18/72

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

نمره به درصد

نام درس

42/22

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

42/22

حقوق مدني

20/00

حقوق تجارت

20/00

ائين دادرسي مدني

73/33

متون فقه

5/55

حقوق جزاي عمومي

7/77

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

8/88

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

42/22

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

سفيد

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

وبرای جزا و جرمشناسی:

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 

1- نمرات اکتسابي

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

غير مجاز

682

4092

4032

3450

8و1

غير مجاز

395

2457

2429

2862

2

مجاز

341

8

8

9083

3

غير مجاز

152

1752

1732

3626

4

غير مجاز

493

3925

3878

2501

5

غير مجاز

479

1995

1960

3880

6

غير مجاز

161

178

174

6288

7

غير مجاز

152

4369

4356

2874

9

           
 

17/30

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

       

نمره به درصد

نام درس

35/55

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

سفيد

حقوق مدني

سفيد

حقوق تجارت

سفيد

ائين دادرسي مدني

91/11

متون فقه

65/55

حقوق جزاي عمومي

68/88

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

86/66

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 
   

 

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

غير مجاز

682

5844

5784

3026

8و1

غير مجاز

395

5224

5196

2174

2

مجاز

341

40

38

8675

3

غير مجاز

152

2633

2613

3172

4

غير مجاز

493

9229

9182

1994

5

غير مجاز

479

4377

4342

3131

6

غير مجاز

161

490

474

5379

7

غير مجاز

152

9679

9666

2180

9

           
 

16/09

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

نمره به درصد

نام درس

17/77

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

سفيد

حقوق مدني

سفيد

حقوق تجارت

سفيد

ائين دادرسي مدني

86/66

متون فقه

72/22

حقوق جزاي عمومي

74/44

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

74/44

ائين دادرسي كيفري

سفيد

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 

 

1- نمرات اکتسابي

 
     

4-وضعيت داوطلب در هر گرايش :

نتيجه در سهميه

آخرين رتبه مجاز در سهميه

رتبه داوطلب بدون سهميه

رتبه داوطلب در سهميه

نمره کل

گرايش

غير مجاز

682

7646

7586

2719

8و1

غير مجاز

395

10214

10186

1758

2

مجاز

341

43

41

8670

3

غير مجاز

152

3982

3962

2831

4

غير مجاز

493

3884

3837

2510

5

غير مجاز

479

7527

7492

2595

6

غير مجاز

161

781

753

4933

7

غير مجاز

152

14580

14567

1760

9

           
 

16/18

6-معدل اعمال شده:

مجاز

5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:

           

نمره به درصد

نام درس

4/44

متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /

سفيد

حقوق مدني

سفيد

حقوق تجارت

سفيد

ائين دادرسي مدني

76/66

متون فقه

63/33

حقوق جزاي عمومي

82/22

حقوق جزاي اختصاصي

سفيد

حقوق بين الملل عمومي

سفيد

حقوق اداري

سفيد

حقوق اساسي

سفيد

حقوق مدني /تعهدات

سفيد

حقوق بين الملل خصوصي

86/66

ائين دادرسي كيفري

73/33

حقوق جزاوايين دادرسي كيفري

سفيد

سازمانهاي بين المللي

 ................................

 

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری

انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری حضوری و تلفنی

انتخاب رشته حضوری کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 کارشناسی ارشد 

 

.......................................................

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته

کلمات کلیدی : نمونه کارنامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و حقوق خصوصی حقوق جزا و ايين دادرسي كيفري ائين دادرسي كيفري حقوق بين الملل عمومي ارشد حقوق ارشد حقوق جزا ارشد حقوق بین الملل انتخاب رشته ارشد مشاوره انتخاب رشته مراکز انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد ارشد ارشد ازاد ارشد سراسری ارشد ازاد94 ارشد ازاد94 ارشد سراسری 94 ارشد سراسری94 منابع ارشد رشته های ارشد رشته های کارشناسی ارشد منابع ارشد ازاد منابع ارشد سراسری منابع ارشد مدیریت منابع ارشد روانشناسی منابع ارشد روانشناسی 94 ثبت نام ارشد ثبت نام ارشد ازاد ثبت نام ارشد سراسری تاریخ نحوه ثبت نام ارشد تاریخ نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد تاریخ زمان ارشد سراسری زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد زمان چگونگی ارشد ازاد تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد94 95 چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 94 95 نحوه ثبت نام ارشد ازاد 94 95 ثبت نام ارشد سراسری تاریخ ثبت نام ارشد سراسری تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری ارشد سراسری94 95 ارشد سراسری 94 95 برنامه ریزی ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد برنامه ریزی ازمون ارشد ازاد برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد نحوه برنامه ریزی ارشد سراسری برنامه ریزی رتبه های برتر ارشد سراسری زمان ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد تاریخ ازمون ارشد سراسری زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد تاریخ برگزاری ارشد سراسری زمان ازمون ارشد ازاد 94 95 نتایج ارشد ازاد نتایج ارشد سراسری تاریخ نتایج ارشد ازاد زمان نتایج ارشد سراسری تاریخ زمان اعلام نتایج ارشد ازاد تاریخ اعلام نتایج ارشد سراسری نتایج نهایی ارشد نتایج نهایی ارشد ازاد نتایج نهایی ارشد سراسری زمان نحوه اعلام نتایج ارشد ازاد زمان چگونگی نتایج نهایی ارشد ازاد زمان چگونگی اعلام نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 زمان نتایج نهایی ارشد سراسری 94 95 کارنامه ارشد ازاد کارنامه ارشد سراسری کارنامه ازمون ارشد ازاد کارنامه ازمون ارشد سراسری منابع ارشد 93 94 منابع ارشد مهندسی منابع ارشد پزشکی منابع ارشد علوم پایه منابع ارشد انسانی منابع ارشد هنر منابع ارشد ازاد94 95

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 1
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت