تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

شرایط نظام وظیفه دکتری در سال 98


تاریخ :    ۱۳۹۷/۹/۱۲     بازدید :    ۴۵۸
اگر شما نیز جز افرادی هستید که میخواهید در ثبت نام آزمون دکتری شرکت کنید و سوالاتی در زمینه شرایط نظام وظیفه دکتری در سال 98 دارید ، میبایست این مقاله را تا پایان مطالعه کنید. 
به صورت کلی باید بگوییم که افرادی که غیبت نداشته باشند امکان ثبت نام در آزمون دکتری را دارند اما افرادی که غیبت داشته اند به هیچ عنوان برای آنها معافیت تحصیلی  صادر نمیشود و نمیتوانند در آزمون دکتری،ثبت نام کنند.

با توجه به اینکه شرایط نظام وظیفه در دکتری از اهمیت الایی برخوردار است و عدم ثبت نام در آزمون را منجر میشود ، توصیه میکنیم در این زمینه اطلاعات بیشتری را کسب کنید و با ما در کانال تلگرام همراه باشید.

 جهت مشاوره تخصصی شرایط نظام وظیفه دکتری در سال 98 کافیست


با تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )شرایط نظام وظیفه دکتری 98


در ادامه میخواهیم در رابطه با شرایط نظام وظیفه دکتری توضیح دهیم. بر اساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، داوطلب مرد لازم است به هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت‌نام)، یکـی از شـرایط مشروحه زیر را ازلحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهید بود.


ﻛﺪ 01) دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

ﻛﺪ 02) دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﻳﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﻛﻔﺎﻟﺖ، ﭘﺰشکی، اﻳﺜﺎرﮔﺮان، ﻣﻮارد ﺧﺎص و …).

ﻛﺪ 03) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮﻣﻲ دارای ﺑﺮگ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ (ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز تحصیلی ﺑﺎﺷﺪ) و زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﺛﺒﺖﻧﺎم آﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ (ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ اﻋﺰام) میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮلی داﻧﺸﮕﺎه میﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر (ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ اﻋﺰام) ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در داﻧﺸﮕﺎه و دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ، ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت 
ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻛﺪ 04) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 98/6/31 در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه 1 و 2 ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺪ 05) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻛﻪ در ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی تخصصی، ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه و وارد ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﺪ 06) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻳﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮایی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﻛﺪ 07) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺎﻳﻮر ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﻛﺪ 08) ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دینی دارﻧﺪه ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی و دارای ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺣﻮزوی.* در ﺻﻮرتی که ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻳﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺣﻮزه ، ﺑﻪ ﻣﻮازات آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﻮزه، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﻠﺒﻪای را ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺻﺪور ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهی اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻫﺮ ﺗﺮم تحصیل ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺣﻮزوی را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺪ 09) ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام دار ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ (ﭘﺰشکی، ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﻳﺎ …) در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن.

* اﻳﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﺎیستی ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه را از ﻣﻌﺎوﻧﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤومی اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤومی میﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻛﺪ 10) ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ (در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز تحصیلی و ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ اوﻟﻴﻪ.

* اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼً داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﻲ ﻧﺒﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮار از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﻠﻴﺲ+10 ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ ای ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31 ﺑﻪ اﺗﻤﺎم می رﺳﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن میﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮلی و ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺪ 11) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮافی ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﺳﻨﻮات اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن، از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺼﺮاف داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و ﻳﺎ رﺷﺘﻪ قبلی ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ 90/8/22 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، از اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺼﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مطالب مرتبط :


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته

کلمات کلیدی :

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 7 و 4
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت