تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

سهمیه مربیان در کنکور دکتری 98


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۰/۹     بازدید :    ۲۲۸

دکتری

سهمیه 10 درصدی مربیان در هر رشته محل در آزمون دکتری 98


برای هرکدام از رشته های محل پذیرش دکتری سال 98 ، 10 درصد سهمیه مازاد وود دارد برای مربیان رسمی دانشگاه ها .

 بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن «ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزشی در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی و تخصصی ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 1389/1/29 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اسلامی»، ده درﺻﺪ (10%) ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻴﺎن  رسمی قطعی و ﻳﺎ رسمی آزمایشی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ (80%) ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد آزمون دکتری 98، اﺧﺘﺼﺎص می ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه در ﺗﻤﺎمی ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﻟﺤﺎظ میﺷﻮد.

•داوﻃﻠﺐ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮبی در ﺻﻮرتی میﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﺪ، ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

•در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ مربی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ وی میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزشی ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی، از ﻃﺮف آن داﻧﺸﮕﺎه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۶ آذرماه تا پایان روز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷ است

تمدید ثبت‌نام: مهلت ثبت‌نام تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ تمدید گردید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 3 و 2
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت