تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی 99 - بدون کنکور


    بازدید :    ۲۹۴

نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی 99 

نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور 99 


داوطلبانی که میخواهند ارشد بدون کنکور ثبت نام کنند ، از نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی 99  مطلع نیستند از همین رو در این مقاله توضیحات لازم را قرار داده ایم :


نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی 99 


ردیف های 1 2 3 : متقاضي بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور كامل و خوانا وارد نمايد

ردیف 4 : متقاضي بايد برحسب اينكه، مرد يا زن ميباشد، دايره مربوط را علامتگذاري نمايد.

ردیف 5 : متقاضي بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد و از درج حروف، مميز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد

ردیف 6 : متقاضي بايد سري و سريال شناسنامه خود را در محل مربوط درج نمايد.

ردیف 7 :متقاضي بايد تاريخ دقيق تولد خود را به صورت روز، ماه و سال در محل مربوط درج نمايد

ردیف 8 : متقاضي بايد حتماً كد ملي خود را كه عددي ده رقمي ميباشد، از سمت چپ به راست و در محل مربوطه درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداری نمايد.

ردیف 9 : متقاضي بايد در يكي از دايره ها، دين خود را با علامتگذاري مشخص نمايد.

ردیف 10 : متقاضيان استفاده از هر يك از سهميه های پذيرش، حسب مورد بايد يكي از موارد اين بند را علامتگذاری نمايند

ردیف 11 : متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با علامتگذاري مورد 10 ، 11 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 و یا 21 بند 10 متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان شده است ، بايد مدت حضور در جبهة خود را برحسب ماه، در محل مربوط درج نمايد

ردیف 12 : متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان كه با علامتگذاري مورد 10 ، 11 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 و یا 21 بند 10 متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان بايد كد پيگيري 12 رقمي خود را در محل مربوط درج نمايد.

جهت مشاوره تلفنی کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی 99

تماس از تلفن ثابت بدون کد       9099071613 

تماس از سراسر کشور       xxxxxxxxxx

 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )ردیف 13 : متقاضي بايد كد محل تولد خود را با توجه به جدول شماره 1 مندرج در صفحه 11 مشخص و در محل مربوطه درج نمايد.

ردیف 14 : متقاضي بايد كد محل صدور شناسنامه خود را با توجه به جدول شماره 1 مندرج در صفحه 11 مشخص و در محل مربوطه درج نمايد.

ردیف 15 : متقاضيان (برادران) بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با توجه به شرايط متقاضيان مندرج در صفحه 3 همين دفترچه با يكي از كدهاي 1 تا 11 مشخص نمايند.

ردیف 16 : متقاضيان اتباع خارجي كه بر اساس توضيحات ارائه شده در صفحه 4 همين دفترچه راهنما، مجاز به ثبت نام و شركت در اين مرحله ميباشند، بر حسب مليت خود يكي از گزينه ها را علامت گذاري نموده و شماره پيگيري 13 رقمي خود را در محل مخصوص درج نمايند.

ردیف 17 : متقاضي كدرشته تحصيلي دوره كارشناسي را كه نام رشته فراغت از تحصيل در آن مجموعه رشته تحصيلي قرار ميگيرد، از سايت اينترنتي سازمان، استخراج و در محل مربوطه درج نمايد

ردیف 18 : متقاضي كد مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي خود را از سايت اينترنتي سازمان، استخراج و در محل مربوطه درج نمايد.

ردیف 19 : متقاضي ابتدا بايد تاريخ دقيق ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي خود را به صورت روز، ماه و سال در محل مربوطه درج نمايد.

ردیف 20 : متقاضي ابتدا بايد تاريخ دقيق اخذ مدرك كارشناسي خود را به صورت روز، ماه و سال در محل مربوطه درج نمايد

ردیف 21 : فارغالتحصيلان معدل كل اكتسابي را بر اساس معدل مندرج در مدرك فارغالتحصيلي و دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ميانگين واحدهاي گذرانده حداكثر تا تاريخ

ردیف 22 : متقاضياني كه دانشجو و يا فارغ التحصيل دوره هاي كارشناسي ناپيوسته ميباشند، بايد در بند 22 معدل كل اكتسابي مقطع كارداني خود را با توجه به معدل مندرج در مدرك دوره كارداني درج نمايند.

ردیف 23 : متقاضي بايد دايره مربوط به نام گروه امتحاني را كه در اين مرحله از پذيرش آن شركت خواهد كرد، با علامتگذاري مشخص نمايد

ردیف 24 : متقاضي كد مربوط به رشته امتحاني را كه متقاضي آن رشته ميباشد و يك كدرشته 4 رقمي است، از ابتداي تيتر كدرشته محلهاي مندرج در هريك از جداول رشته محلهاي تحصيلي مندرج در صفحات 12 تا 213 استخراج و در محل مربوط درج نمايد.

ردیف 25 : متقاضياني كه دانشجو يا فارغالتحصيل مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري ميباشند، حسب مورد يكي از موارد اين بند را علامتگذاري نمايند.

ردیف 26 : متقاضي با علامتگذاري در يكي از موارد هفتگانه اين بند وضعيت اشتغال خود را مشخص نمايد.

ردیف 27 : متقاضي شاغل بايد محل اشتغال به كار خود را در اين بند مشخص نمايد.

ردیف 28 : متقاضي بايد نشاني دقيق پستي خود را مطابق موارد خواسته شده در اين بند تكميل نمايد

ردیف 29 : متقاضي بايد كد پستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي ميباشد در محل مربوط از چپ به راست درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد.

ردیف 30 : متقاضي بايد شماره تلفن ثابت خود را با كد شهر مربوطه در محل مربوط از سمت چپ به راست درج نمايد

ردیف 31 : متقاضي بايد شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد

ردیف 32 : متقاضياني كه داراي پست الكترونيكي ميباشند از سمت چپ به راست، نشاني پست الكترونيكي خود را در اين بند درج نمايند.

ردیف 33 : متقاضي چنانچه در آزمون كارشناسي ارشد سال 1399 ثبت نام نموده اند شماره پرونده خود را در اين بند درج نمايند.

ردیف 34 : متقاضي با توجه به اعلام كدرشته امتحاني 4 رقمي در بند 24 تقاضانامه، مي بايست نسبت به انتخاب كدرشته محل مربوط به آن از جداول رشته محل هاي مندرج در صفحات 12 تا 213 اقدام نمايند. نظر به اينكه تغيير رشته گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در حيطه وظايف سازمان سنجش آموزش كشور نبوده و هيچگونه اقدامي نيز از سوي اين سازمان ميسر نمي باشد به متقاضيان تاكيد مي گردد به هنگام انتخاب رشته خود دقت لازم را بعمل آورند.
کلمات کلیدی :

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 4 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه