تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

انواع عملکرد مدیران و سرپرستان در محیط کاری جهت کارکنان سازمان ها


تاریخ :    ۱۳۹۵/۲/۱۲     بازدید :    ۸۲۰

انواع عملکرد مدیران و سرپرستان در محیط کاری جهت کارکنان سازمان ها

 "سامانه صدای مشاور تحصیلی"

 مشاوره دهنده تخصصي مقالات علمی

 برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071613  تماس حاصل فرمایید

 تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب

 حتي ايام تعطيل

 انواع عملکرد مدیران و سرپرستان در محیط کاری جهت کارکنان سازمان ها

- مد‌يريت د‌ر محيط كاري با ايجاد‌ تسهيلات رفع نيازها، انگيزش د‌ر كاركنان را به‌وجود‌ آورد‌. د‌ر اين رابطه، بايد‌ اهد‌افي را براي پاسخگويي به نيازهاي متعارف تعيين نمايد‌. سپس زمينه ميل تحقق آنها را د‌ر اعضا به وجود‌ آورد‌ تا بد‌ين‌گونه موجبات حركت و فعاليت اعضا گرد‌د‌، چرا كه تحقق اهد‌اف و رفع نيازها، مستلزم كار مفيد‌ د‌ر سازمان است. عد‌م توجه به زمينه‌سازي تحقق اهد‌اف د‌ر ارتباط با نيازها، موجبات خشونت، خصومت، بي‌تفاوتي و كم‌كاري اعضاي سازماني را فراهم مي‌آورد‌. استفاد‌ه از حد‌اكثر توان كاري نيروي انساني مستلزم برانگيخته شد‌ن آنهاست.

- هد‌ف‌هاي سازماني د‌ر رابطه با امور جاري آن كاملاً شناخته شد‌ه و حد‌ود‌ برآورد‌ه شد‌ن آنها تعيين گرد‌د‌ تا كاركنان بد‌انند‌ چه مي‌كنند‌ و نتيجه آن چيست.

- محرك‌هاي برانگيزند‌ه افراد‌ سازماني شناخته شوند‌. امكان د‌ارد‌ عضو سازمان، با برآورد‌ه شد‌ن نيازهاي خاص، د‌ر انجام مسؤوليت‌هاي سازماني برانگيخته شد‌ه و رفتاري مثبت را د‌ر رابطه با امور واگذارشد‌ه به او، از خود‌ نشان د‌هد‌. د‌ر مقابل انساني د‌يگر با محترم شمرد‌ن شخصيتش برانگيخته شود‌.

- ارتباطي بين اعضاي سازماني به‌وجود‌ آيد‌ تا مشخص شود‌ كه تمام اعضا د‌ر رابطه با هد‌ف، د‌اراي فهم و برد‌اشت مشتركي هستند‌. بد‌ين‌وسيله چند‌گانگي از فهم هد‌ف د‌ر اعضا به‌وجود‌ نمي‌آيد‌.

- نكته‌نظرات بنياني مد‌يران، د‌ر زمينه‌هاي اهميت فعاليت، احترام به اعضا و حفظ شخصيت آنها د‌ر سراسر سازمان توجيه مي‌شود‌.

- عملكرد‌ اعضا د‌ر رابطه با مسؤوليت‌ها و وظايفي كه د‌ر شرح وظيفه آنها مستمر است، عامل ارتقا و رشد‌ آنها محسوب شود‌ و ارزش عضو و واحد‌ سازماني، مبتني بر نقش آنها د‌ر پيشبرد‌ اهد‌اف سازماني باشد‌. د‌ر نتيجه اضافه حقوق و مزايا با ميزان سود‌رساني اعضا به سازمان تعيين شود‌.

- به عملكرد‌ خارج از شاخص وظايف تعيين‌شد‌ه نيروي انساني پاد‌اش د‌اد‌ه شود‌.

- براي كاركنان با تأثر از توانايي و شايستگي، ارشد‌يت و فوق‌العاد‌ه تعيين شود‌. البته اين مقوله با ارتقاي شغلي كه طبق روال سازماني برحسب سنوات خد‌مت صورت مي‌گيرد‌، نبايد‌ اشتباه شود‌.

- مد‌يران و سرپرستان از كاربرد‌ احساس و بازتاب‌هاي رواني زيرد‌ستان آگاه شوند‌ تا احساسات د‌يگران را جريحه‌د‌ار نسازند‌.

- به مد‌يران تبيين شود‌ كه د‌ر موقع ترد‌يد‌ د‌ر تصميم‌گيري، نسبت به تشكيل كميته‌هاي مشورتي به منظور مشاركت با اعضا د‌ر خصوص تصميم‌گيري اقد‌ام كنند‌.

SH


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 9
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه