تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071613

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ كشور ترکیه


تاریخ :    ۱۳۹۲/۳/۲۳     بازدید :    ۹۷۳

. 1 مدارک Ön Lisans Diplomasi     بادو سال‌تحصیل‌وكلیه‌مدارك‌وتحصیلات‌نیمه‌تمام‌دانشگاهي‌ )آكادمیك(  با دویاسه‌سال‌تحصیل‌ در موسسات معتبر درصورت‌داشتن‌دیپلم‌دبیرستان، "كاردانی" ارزشیابی‌می‌شود.

.2 مدارک Lisans Diplomasi (Bachelor) بعداز دیپلم‌دبیرستان، "كارشناسی" ارزشیابی‌می‌شود.
.3 مدارک Yuksek Lisans Diplomasi (Master) از دانشگاه‌هاي‌گروه‌یك‌باشرط‌داشتن‌مدرك‌كارشناسی، "كارشناسي‌ارشد" ارزشیابی می‌شود.
‌تبصره1:مدارک Yuksek Lisans پيوسته (کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته)، کارشناسی ارشد ارزشيابی می شود.
‌تبصره2:مدارك‌موضوع‌بند 3ازمراكزآموزش‌عالی‌كه‌نامشان‌درفهرست‌دانشگاه‌های‌گروه‌یك‌آورده‌نشده‌و مورد تاييد شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکيه می باشدباشرط‌داشتن‌معدل‌ 3از 4به‌همراه‌ارایه‌یك‌مقاله‌علمی‌ازرساله‌دوره‌كارشناسی‌ارشددرنشریات‌معتبر  بانمايه بين المللي ، "كارشناسی‌ارشد" ارزشیابی‌مي‌شود.
. 4 مدارک  Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi  با پنج‌سال‌تحصیل‌پیوسته‌بعدازدیپلم‌دبیرستان،از مراکز آموزش عالی که نامشان در فهرست گروه يک آورده شده است "كارشناسی‌ارشد" دردامپزشكی‌ارزشیابی‌مي‌شود.
.5 مدارک Doktora (Ph.D.) از داشگاه‌های‌گروه‌یك‌باشرط‌دارابودن‌مدرك‌كارشناسی ارشد، "دكترا" ارزشیابی‌می‌شود.
تبصره:    مدارك‌ موضوع‌بند 5ازمراكزآموزش‌عالی‌كه‌نامشان‌درفهرست‌دانشگاه‌های‌گروه‌یك‌آورده‌نشده‌است و مورد تاييد شورای آموزش عالی (YOK) کشور ترکيه می باشدبه‌شرط‌داشتن‌معدل‌ 3از 4همراه‌باارایه‌یك‌مقاله‌علمی‌ با ازپایان‌نامه‌دوره‌دكترادرنشریات‌معتبر نمايه شده بین‌المللی‌غیرمحلی)غیرازایران‌وكشورمحل‌تحصیل(، "دكترا" ارزشیابی‌مي‌شود
gh

سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 6 و 6
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
انتخاب رشته حضوری

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه