تماس از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب

تماس با تلفن ثابت از استان تهران 9092301612

تماس با تلفن ثابت از تمام کشور 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

banner

صدای مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی
سامانه صدای مشاور تحصیلی

معافیت پزشکی چشم و عوارض بینایی


تاریخ :    ۱۳۹۷/۱۰/۱۰     بازدید :    ۱۲۱۸

مطابق با آمارهای سال های پیشین سازمان نظام وظیفه معافیت های پزشکی گرفته شده در خدمت سربازی در زمینه معافیت پزشکی چشم می باشد. معافیت پزشکی چشم برای مشمولین خدمت سربازی شامل بیماری هایی از قبیل فقدان یک چشم ، آستیگمات چشم ، لک مرکزی قرنیه و ... می باشد.

با توجه به اینکه معافیت پزشکی چشم یکی از مهم ترین سوالات مشمولینی می باشد که میخواهند برای معافیت پزشکی اقدام نمایند به همین دلیل در این قسمت به شما نمره چشم هایی که منجر به معافیت پزشکی چشم می شوند را اعلام خواهیم کرد و در ادامه دیگر بیماری های چشم و عوارض بینایی را اعلام خواهیم کرد


  جهت مشاوره تخصصی معافیت پزشکی چشم و عوارض بینایی کافیستبا تلفن ثابت با شماره 9099071611


و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.


 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )

معافیت پزشکی چشم بر اساس نمره چشم

معافیت پزشکی چشم بر اساس نمره چشم به شرح ذیل می باشد :

 

نوع معافیت

کمتر از مقطع کارشناسی

بالاتر از کارشناسی

نزدیک بینی

معافیت دائم

در یک چشم بیشتر از 6 نمره

در یک چشم بیشتر از 8

 

معافیت از رزم

در یک چشم بین 3 تا 6 نمره

در یک چشم بین 3 تا 8 نمره

دور بینی

معافیت دائم

در یک چشم بیشتر از 6 نمره

در یک چشم بیشتر از 8

 

معافیت از رزم

در یک چشم بین 3 تا 6 نمره

در یک چشم بین 3 تا 8 نمره

آستیگمات

معافیت دائم

بیشتر از 5 دیوپتر

بیشتر از 7 دیوپتر

 

معافیت از رزم

بین 3 تا 5 دیپتر

بین 3 تا 7 دیوپتر

 

 

 

 

 

 

معافیت پزشکی چشم و عوارض بینایی  در سال 97

معافیت پزشکی چشم و عوارض بینایی در سال 97 به شرح ذیل می باشد:


ماده 41: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:


بند1- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) هيپرتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) هيپرتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.


بند2- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) هيپرمتروپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.


بند3- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديپوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي از 5تا8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.

ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.


بند4- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بوده با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) ميوپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6تا10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.

ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.


بند5- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان عادي و ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5تا8 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غيررزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش ازشش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.


بند6- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3تا5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غيررزمي.

ب)مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6تا10 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غيررزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.


بند7- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.


بند8- اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:

الف) در مشمولان عادي معاف دائم.

ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غيررزمي.


بند9- عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون كزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

الف) در يك چشم خدمات غيررزمي.

ب) در دو چشم معاف دائم.


بند10- ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غيرمسلح ديده شود معاف دائم.


بند11- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد(لك وسيع در موضعي

كه بيش از 3ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف‌تر خدمات غيررزمي.


بند12- كراتيت‌هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.


بند13- كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غيررزمي.


بند14- ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.


بند15-اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.


بند16- ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غيررزمي.


بند17- كاتاراكت مادرزادي، ضربه‌اي، متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي‌نمايد خدمات غيررزمي.


بند18- كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.


بند19- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.


بند 20- رتينيت پيگمانترو رتينيتهاي غيرپيگمانتر

به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.


بند21- لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.


بند22- انفاصل شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.


بند23- آمبولي شريان شاخه‌اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه‌اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن

يك يا دو چشم معاف دائم.


بند24- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا

و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.


بند25- ميكروفتالمي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.


بند26- اگزوفتالمي‌هاي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.


بند27- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.


بند28- لاكوفتالمي‌هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.


بند29- افتادگي دائمي پلك (در هر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.


بند30- استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.


بند31- نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.


بند32- داگريوسيستيت مزمن و چركي معاف دائم.


بند33- گلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم‌هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.


بند 34- اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.


بند 35-پيوند قرينه معاف دائم.


بند 36-كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.


بند 37-تومورهاي خوش خيم به هرصورت خدمات غير رزمي(درصورت ايجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)


بند 38-توموركاذب اوربيت درصورتيكه عود كننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.


بند 39-آمبليوپي يك چشم يا دوچشم خدمات غيررزمي
معافیت پزشکی بیماری های روماتولوژیمعافیت پزشکی قلب و عروقمعافیت پزشکی چشم و عوارض بیناییمعافیت پزشکی بیماری های عفونیمعافیت پزشکی بیماری هایی که در لیست بیماری های معافیت پزشکی اعلام نشدهمعافیت پزشکی بیماری های ریهمعافیت پزشکی بیماری های مغز و اعصابمعافیت پزشکی بیماری روانپزشکیمعافیت پزشکی جراحی مغز و اعصاب ۹۷معافیت پزشکی بیماری های پوستیمعافیت پزشکی بیماری های غدد مترشحه داخلیمعافیت های پزشکی بیماری های عمومیلیست بیماری های معافیت پزشکی ۹۷معافیت پزشکی بیماری های استخوانمعافیت پزشکی بیماری معده و شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومیمعافیت پزشکی بیماری های خونی و انکولوژِی – بدخیمی هامعافیت پزشکی بیماری های دندان و دهان و فکمعافیت پزشکی بیماری های دستگاه ادراری تناسلیشرایط معافیت کفالت اعتیاد پدر ۹۷شرایط معافیت کفالت پدر ۹۷شرایط معافیت کفالت مادر مطلقه سال ۹۷مدارک لازم برای معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشورشرایط معافیت از خدمت مددجویان کمیته امداد ۹۷قانون سرباز قهرمان برای معافیتجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 

برای مشاوره با مشاوران سامانه صدای مشاور از استان تهران با شماره 9092301612 تماس بگیرید 

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس از خط همراه اول :99225595 

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری تماس به علت شلوغی خطوط چند بار تلاش نمایید 

به امید روزهایی بهتر و آینده ای بدون پشیمانی از انتخاب های گذشته


سوالات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
 
نام *
 
ایمیل *
 
پیام شما *
سوال امنیتی جمع اعداد 9 و 8
 
   

سوالات کاربران
printerنسخه قابل چاپ
به پرداخت ملت